VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

THONG TIN

NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON

 Trên trang mạng Thông Tin, những sinh hoạt tại Trung Ương cũng như các Vùng sẽ được phổ biến

 

NATIONAL PEN

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status

8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA

Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998

E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com

Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com

Website:www.vanbutvietnamhaingoai.com

Thông Báo 155 Nk14-17

 

Đại Hội

Liên Hoan

Sách

 

   
 VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VAPC) phối hợp
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Hội Dược Sĩ  Việt Mỹ Nam Hoa Kỳ (VAPAISC)

Y TẾ Nguyệt San

Seõ ñöôïc toå chöùc taïi: Thieàn Vieän SUØNG NGHIEÂM

11561 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841. ÑT (714) 636-0118

Töø 9:00AM ñeán 6:00PM Ngaøy 23 thaùng 09 naêm 2017.

Hân hoan kính mời Quý vị Văn Thi Hữu và Thân Hữu tham dự.

 

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Thông Báo của Ban Bầu Cử
V/v  Ứng cử Ban Chấp hành VBVNHN nhiệm kỳ 2018-2020
Số: BCC2017/001

Đại Hội VBVNHN kỳ XI sẽ được tổ chức tại the Royal Canadian Military Institute (Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada) vào ngày 16 tháng 12, 2017.  Theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN, ngày 16 tháng 8, 2017 là hạn chót nộp đơn ứng cử Ban Chấp hành VBVNHN nhiệm kỳ 2018-2020.

 

“(b)  Đơn ứng cử của liên danh phải do người thụ ủy liên danh gửi cho Ban Bầu Cử do Ban Đại Diện Vùng chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội VBVNHN thành lập, hạn chót bốn (04) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng.

(c)  Danh sách ứng cử viên phải được Ban Bầu Cử công bố trong vòng một tuần lễ sau hạn chót nộp đơn ứng cử.” (Điều 12)

 

Chủ tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng đã phổ biến thông báo chính thức vào ngày 16 tháng 6, 2017 có nội dung như sau:

 

Theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN, Thụ ủy liên danh có trách nhiệm gởi đơn ứng cử của liên danh cho Trưởng Ban Bầu Cử qua địa chỉ email  TBBauCu@gmail.com  trước  11:59pm (Pacific Time: US and Canada) ngày 16 tháng 8, 2017.

 

Ban Bầu Cử đã nhận được đơn ứng cử của một liên danh duy nhất:

 

Liên danh Bình Minh
Thụ Ủy Ứng cử viên Chủ Tịch:          Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Ứng cử viên Đệ nhất Phó Chủ Tịch: Nhất Hùng Trần Quang Định
Ứng cử viên Đệ nhị Phó Chủ Tịch:    Lê Hữu Liệu
Ứng cử viên Tổng Thư Ký:                Thanh Sơn Nguyễn Anh Sơn
Ứng cử viên Thủ Quỹ:                        Tuyết Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

Tính theo hồ sơ niên liễm do Ban Chấp Hành VBVNHN chuyển cho Văn Bút Quốc Tế, các Vùng VBVNHN đủ túc  số vùng (tối thiểu 12 hội viên địa phương và viễn cư) bao gồm:

 

Canada
Đông Bắc Hoa Kỳ
Đông Nam Hoa Kỳ
Nam Hoa Kỳ
Tây  Bắc Hoa Kỳ
Tây Nam Hoa Kỳ

 

Ban Bầu Cử gởi cho từng Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng danh sách cử tri hợp lệ dựa theo danh sách đóng niên liễm 2017 do Ban Chấp Hành VBVNHN cung cấp.

 

Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng nếu thấy thiếu sót gì xin bổ túc trước ngày 15-9-2017 qua điện thư gởi cho Ban Chấp Hành VBVNHN và Ban Bầu Cử qua địa chỉ email TBBauCu@gmail.comPhiếu cử tri sẽ được thực hiện dựa trên danh sách cử tri đã gởi đến các Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng.

 

Ngày 22-8-2017

 

Thiên Nam Đàm Đức Sơn
Trưởng Ban Bầu Cử

 

  

 

INTERNATIONAL PEN

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status

8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA

Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998

E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com

Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com

Website:www.vanbutvietnamhaingoai.com

Thông Báo 143 Nk14-17

 

 

Thông Báo
Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI
 16.12.2017

 

Hiển dương thanh danh và tư cách quốc tế của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Đại Hội VBVNHN kỳ XI sẽ được tổ chức trọng thể tại the Royal Canadian Military Institute (Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada) ngay trung tâm thành phố Toronto, thủ phủ Tỉnh bang Ontario, Canada vào ngày 16 tháng 12, 2017.

Inline image
 

 

Trưởng Ban Tổ Chức: Văn hữu Trang Châu  (Bác sĩ Lê Văn Châu)
                                                 Chủ tịch Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Canada

 

Trưởng Ban Bầu Cử: Văn hữu Thiên Nam  (Kỹ sư Đàm Đức Sơn)
                                                Phó Chủ tịch Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Canada

 

Địa điểm:                    The Royal Canadian Military Institute
                                                426 University Ave, Toronto, ON M5G 1S9

 

Thời gian:                   Thứ Bẩy 16 tháng 12, 2017
                                                Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Kinh phí tham dự:       US$75 Mỗi Ðại biểu/Tham dự viên
(Có điểm tâm và ăn trưa nhẹ/Continental Breakfast and Chef’s Working Lunch included)

 

Trang phục:                 Lịch sự  (Minimum dress code: Jeans are not permitted. A collared shirt, dress pants, and dress shoes are required when visiting the RCMI.)

 

Video camera:             Restricted (no exception)

 

Ghi danh tham dự:     

 

(A)  Ban Đại Diện Vùng thông báo danh sách Đại Biểu tham dự phải gửi đến Ban Chấp Hành VBVNHN 20 ngày trước Đại Hội VBVNHN kỳ XI (kinh phí tham dự đóng cho Ban Tổ Chức tại Đại Hội).
(B)  Hội viên (ngoài danh sách Đại Biểu) ghi danh tham dự với Ban Chấp Hành VBVNHN 20 ngày trước Đại Hội VBVNHN kỳ XI (kinh phí tham dự đóng cho Ban Tổ Chức tại Đại Hội).

 

Thông báo này của Chủ tịch VBVNHN chính thức triệu tập Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thứ XI được tổ chức trọng thể tại the Royal Canadian Military Institute vào ngày 16-12-2017.

 

Đại Hội Đồng VBVNHN bao gồm quý Đại Biểu đại diện các Vùng của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là sinh hoạt nội bộ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại [Điều Lệ 17(c)].

 

Điều Lệ VBVNHN quy định về đơn ứng cử của liên danh trong cuộc bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2018-2020 như sau:

 

“(b)  Đơn ứng cử của liên danh phải do người thụ ủy liên danh gửi cho Ban Bầu Cử do Ban Đại Diện Vùng chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội VBVNHN thành lập, hạn chót bốn (04) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng.

(c)  Danh sách ứng cử viên phải được Ban Bầu Cử công bố trong vòng một tuần lễ sau hạn chót nộp đơn ứng cử.” (Điều 12)

 

Theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN, Thụ ủy liên danh có trách nhiệm gởi Ðơn ứng cử của Liên danh cho Trưởng Ban Bầu Cử qua địa chỉ email  TBBauCu@gmail.com  trước  11:59pm (Pacific Time: US and Canada) ngày 16 tháng 8, 2017 ghi rõ về từng ứng cử viên:

 

Tên thật và Bút hiệu
Địa chỉ, điện thoại, email address
Vùng sinh hoạt
Các tác phẩm đã xuất bản
Trách vụ ứng cử trong liên danh
và danh tính cũng như email address của hai (2) Hội viên hoạt động giới thiệu.

 

Ban Chấp Hành VBVNHN hân hoan chào đón quý Đại Biểu tham dự Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thứ XI để chúng ta hội kiến và cùng nhau duyệt qua các thành quả trong quá khứ, thành lập Ban Kiểm Phiếu, phối hợp với Ban Bầu Cử tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu Ban Chấp Hành, chúc mừng Tân Ban Chấp Hành, tu chính Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN, trao đổi các ước vọng và đóng góp ý kiến nhằm phát triển Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lớn mạnh.

 

Ngày 16 tháng 6, 2017

 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Chủ tịch

Vũ Văn Tùng

 

 NB. Ðiều Lệ và Nội Quy

 • No
  Preview
  Thông Báo 143 Nk 14-17 Bầu cử BCH VBVNHN 2018-2020 .docx
 • No
  Preview
  Thông Báo 002 Diều Lệ, Nội Qui và P G Nhập .docx

 

INTERNATIONAL PEN

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status

8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA

Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998

E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com

Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com

Website:www.vanbutvietnamhaingoai.com

Thông Báo 135 Nk14-17

Giai Phẩm Mùa Hạ Ðinh Dậu năm 2017

Kính gửi Quý Văn Thi Hữu VBVNHN

Thưa Quý vị,

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ phát hành Giai Phẩm Mùa Hạ.

Chủ đề Giai Phẩm Mùa Hè: Hạ Ðỏ.

Xuân đi, Hạ đến. NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 NĂM 1975. Thời gian bốn mươi hai năm qua. Suy tư, ý nghĩ , hÌnh ảnh thương đau, cùng cực chẳng hề phai nhòa trong chúng ta.

Kính mời Quý Thi Văn Hữu đóng góp bài vở, hình ảnh về :

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

(Bài cho Tập San VBVNHN số 10)

8875 Holly Ave, Westminster, CA 92683

E-Mail: vbvnhn2011@yahoo.com

Hạn chót nhận bài: 08 tháng 4 năm 2017

Trân trọng kính thông báo

Ngày 08 tháng 03 năm 2017

TM BCH VBVNHN

Vũ Văn Tùng 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 124 Nk14-17
 
Giai Phẩm Xuân Ðinh Dậu 2017

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

Kính gửi quí Thi Văn Hữu VBVNHN và Thân Hữu,

Thưa Quý vị,

Mùa Xuân đang lẩn khuất quanh ta. Khung cảnh hớn hở đón mừng năm mới sắp về. Những lời chúc tụng lẫn trong tiếng pháo nổ và những nụ cười rạng rỡ quen thuộc mừng vui đang chờ đón mọi người.

Mặc dù xa quê hương đất nước nhưng chúng ta vẫn có cơ hội gìn giữ những phong tục truyền thống của các bậc tiền nhân để lại. Thật vui. Thật quí.

Tết Ðinh Dậu năm nay sẽ rơi vào ngày 28 tháng 01 năm 2017.

Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ phát hành Giai phẩm Xuân Ðinh Dậu vào dịp Tết Nguyên Ðán năm nay.

Trân trọng kính mời Quý Văn Thi Hữu và Thân Hữu đóng góp bài vở.

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:

BCH VBVNHN (Bài GP Xuân Ðinh Dậu)
Ðịa chỉ: 8875 Holly Ave
Westminster, CA 92683. USA
E-mail: vbvnhn2011@yahoo.com
Hạn chót nhận bài: Ngày 31 tháng 12 năm 2016
Xin Quý vị CT các Vùng thông báo đến tất cả hội viên. Ða tạ.

Trân trọng kính thông báo.

BCH VBVNHN
Chủ Tịch
Vũ Văn Tùng
 
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 115 Nk14-17
 
Công Tác Từ Thiện
Ngày 17 tháng 11 năm 2016

Kính gửi quý Thi Văn Hữu và Thân Hữu,

Thưa quý vị,

Hội Dược Sĩ Việt Mỹ Nam California  Hoa Kỳ  (VAPAISC) và Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VAPC) sẽ phối hợp làm công tác từ thiện nhân dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại California.

Năm ngoái 2015, chúng tôi đã có một số Chăn Mền (Microfleece Blanket) rất đẹp dùng làm quà tặng cho người nghèo và vô gia cư (Homelessness). Món quà tặng đã hết ngay khi đem vào nơi họp mặt.

Năm nay chúng tôi sẽ có một số túi ngủ (Sleeping Bags) trị  giá mỗi chiếc đắt tiền hơn chăn mền (Microfleece Blankets) sẽ được dùng làm quà tặng nhân dịp Lễ Thanksgiving năm 2016.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Ðây chỉ là một đóng góp rất nhỏ bé để tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta khi mới đặt chân trên đất Hoa Kỳ.

Trân trọng kính thông báo và kính mời quý vị tham dự.

Vũ Văn Tùng,
Chủ tịch

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 097 Nk14-17

Trại Hè Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Houston 19-21/8/2016
Love’s Marina & Park  211 US-90, Crosby, TX  Tel: 281-328-2159
Chương Trình Tác Giả & Tác Phẩm
Symposium of Authors

Đất Trại & Logistics: VH Lê Hữu Liệu    Âm Nhạc: VH Thanh Sơn
Official Photographer/Nhiếp Ảnh Gia: VH Nhất Hùng
Tổ Chức: VH Dương Thành Lợi
Vấn đề liên quan đến từng lãnh vực riêng biệt xin tham khảo quyết định của ủy viên đặc nhiệm.
Lưu ý:  Vấn đề đưa đón từ phi trường hay hotel xin liên lạc với VH Lê Hữu Liệu  281-798-8207 sonbinhmy@yahoo.com

Nhằm khắc tạc ký ức đặc biệt biểu hiện thịnh tình văn thi hữu quý báu trong VBVNHN Ban Tổ Chức sẽ kính tặng quý tác giả ra mắt sách trong chương trình Tác Giả & Tác Phẩm của Trại Hè Văn Bút 2016 kỷ phẩm lưu niệm với danh tính tác giả và tác phẩm.

KyPham.PNG
Kỷ phẩm lưu niệm.

Chương Trình Tác Giả &Tác Phẩm được thực hiện vào lúc 1:00PM Thứ Bảy 20/8/2016.

1:00 PM   Tác Giả &Tác Phẩm      [Phụ trách:  VH Đàm Đức Sơn và VH Dương Thành Lợi]

1.Lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa
2.Giới thiệu và chào mừng tham dự viên
3.Giới thiệu Tác Giả và Tác Phẩm
4.Tác Giả tâm tình
5.Kết thúc chương trình Ra Mắt Tác Phẩm

Điều khiển chương trình:     Kỹ sư Thiên Nam Đàm Đức Sơn
                                                Phó Chủ Tịch BĐD VB Quebec Ontario

Danh sách tác phẩm và quý hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tham dự chương trình Ra Mắt Tác Phẩm tại Trại Hè Văn Bút 2016:

Dòng Mực Tha Hương                     Đăng Nguyên  (Washington)

Những Mãnh Vụn Da Vàng            Nguyễn Thế Giác  (Houston)

The Life Stories:                   
Pregnant Women at Sea                   Nguyễn Thiếu Nhẫn 
(San Jose)

Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay         Nguyễn thị Mắt Nâu  (Westminster)

Vô Vọng                                             Vũ Quang Minh  (Tampa)

Gió Cuốn Mây Bay                           Hoa Văn  (Boston)

Những Dấu Chân Chim                   Hoa Rau Muống  (Tampa)

Tình Yêu Hiện Sinh,
Kiếp người, Tuyển tập Thơ             Khánh Giao  
(Montreal)

Quê Hương Trong Tâm Thức         Cù Hòa Phong  (Houston)

TìnhThơ Một Mảnh Đời
Hồn Thơ Đất Khách                        Mặc Khách  
(Houston)

Lược sử Việt Nam
chống Trung Hoa xâm lăng             Huỳnh Thanh Nhơn 
(Orlando)

Tri Kỷ                                                 Tuyết Nga  (Orlando)
                                                            Thanh Sơn  
(Orlando)
                                                            Vịnh Thanh  
(Toronto)

TM. Ban Tổ Chức Trại Hè Văn Bút 2016 @ Houston
Dương Thành Lợi

TB Kế Hoạch Tổ Chức
August 7, 2016

++++++++++

Chi tiết về Trại Hè Văn Bút 2016
+Khai mạc 2:00 trưa thứ Sáu 19/8/2016  .  Bế mạc 2:00 trưa Chủ Nhật 21/8/2016
+
Chi phí sinh hoạt: $100 Mỹ kim mỗi tham dự viên (cash only)
+Địa điểm đất trại:  Love’s Marina & Park   Tel:  281-328-2159
            211  US-90, Crosby, TX 77532 (cách phi trường khoảng 30 phút)
            Ban Tổ Chức cung cấp lều trại và ẩm thực cho trại viên vào hai đêm 19-20/8/16 
+Khách sạn:  Nếu vì lý do đặc biệt không trú ngụ trong lều tại đất trại, tham dự viên có thể tự đặt phòng nghỉ tại Highland Suites 1407 S. Main st, Highlands, TX Tel: 832-838-8230 (2 người/1 phòng $65-$75/ngày) hay San Jacinto Riverfront RV Resort 540 S. Main st., Highlands, TX 77562  Tel: 281-426-6919 với cottage có lầu tiện cho 4 người, 2 người 1 phòng đầy đủ tiện nghi khoản $240/ngày.
+Lưu ý:  Vấn đề đưa đón từ phi trường hay hotel xin liên lạc với VH Lê Hữu Liệu ĐT 281-798-8207 sonbinhmy@yahoo.com
+Lửa trại
vào hai đêm thứ Sáu và thứ Bảy (văn nghệ tự do, tự đàn, tự hát).
+Đề nghị trang phục:  Nhẹ nhàng tinh tế/sandals cho sinh hoạt Đua Thuyền Thả Thơ
            Áo màu trắng cho Trà Đàm Bạch Yến Hội Ngộ
            Cà vạt, áo dài, suit/dress/robes pour dames cho chương trình Ra Mắt Tác Phẩm
            Y trạng dạ hội suit/dress/robes de soirées cho Gala Dạ Hội Văn Bút
+Cần thiết: Nón, dép sandals, đèn pin, đồ mát, đồ tắm, kem chống nắng (sunscreen lotion), thuốc chống muỗi về đêm (mosquito repellent), thuốc men cá nhân (nên đem nhiều hơn để phòng hờ trở ngại), bảo hiểm sức khỏe/travel insurance, v.v., và tất cả những gì cần thiết cho cá nhân.
+Trách nhiệm cá nhân: Tương tự như trong tất cả các trại hè ở Bắc Mỹ, tinh thần trách nhiệm cá nhân của mỗi trại viên được chú trọng và đề cao do đó khi ghi danh trại viên sẽ ký kết Waiver and Release of Liability chấp nhận không gây thiệt hại cho tài sản đất trại và các trại viên khác cũng như không đòi hỏi bồi thường thiệt hại trong các sinh hoạt riêng tư hay chung.  Mẫu Waiver and Release of Liability đính kèm, xin quý trại viên đọc trước để hiểu rõ.  Mẫu này sẽ được phổ biến trong lúc ghi danh với Thủ Quỹ Trại Hè Văn Bút bởi vì trại viên cần ký trước khi nhập trại như tại tất cả các trại hè ở Hoa Kỳ.

Văn Bút Summer Camp 2016
Love’s Marina & Park 19/8/2016 to 21/8/2016
Waiver and Release of Liability
I understand that I will be participating in programs at Văn Bút Summer Camp 2016 (Trại Hè Văn Bút 2016) organized by PEN Vietnamese Writers Abroad Centre.  I also understand that the activities which participants will take part in may include, but are not limited to, transportation, hiking, canoeing, swimming, gala events and/or other camp related activities and games. While I expect proper supervision and safety precautions at all times, I understand that I assume the risk for any and all liability arising from such activities and do hereby agree to release and forever discharge PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers, its agents and employees, and its successors and assigns, any and all claims, demands, rights and causes of action whatsoever kind or nature, arising from and by reason of any occurrence, accident, event, or other happening arising out of the grant of and the use of such permission by me, hereby expressly releasing the aforesaid from any and all liability even at negligence of PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers, agents or employees.   I agree to reimburse the camp owner(s) for any property damage caused by my action or carelessness.  In signing this form, I also am allowing comments, pictures, and/or video of the campers to be used for promotional and other uses relating to camp, PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers.

_______________________________          _______________________________
Name                                                              Signature

 

Trại Hè Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Houston 19-21/8/2016
Love’s Marina & Park  211 US-90, Crosby, TX  Tel: 281-328-2159
Chương Trình Ra Mắt Tác Phẩm
Hội Thảo . Văn Nghệ . Huy Hiệu . Nhạc Phẩm

A.  Chương Trình Ra Mắt Tác Phẩm lúc 1:00 trưa thứ Bảy 20 tháng 8, 2016

Danh sách tác phẩm và quý hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tham dự chương trình Ra Mắt Tác Phẩm tại Trại Hè Văn Bút 2016:

Dòng Mực Tha Hương                     Đăng Nguyên  (Washington)

Những Mãnh Vụn Da Vàng            Nguyễn Thế Giác  (Houston)

The Life Stories:                   
Pregnant Women at Sea                   Nguyễn Thiếu Nhẫn 
(San Jose)

Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay         Nguyễn Thi Mắt Nâu  (Westminster)

Vô Vọng                                            Vũ Quang Minh  (Tampa)

Gió Cuốn Mây Bay                          Hoa Văn  (Boston)

Những Dấu Chân Chim                    Hoa Rau Muống  (Tampa)

Tình Yêu Hiện Sinh,
Kiếp người, Tuyển tập Thơ             Khánh Giao  
(Montreal)

Quê Hương Trong Tâm Thức         Cù Hòa Phong  (Houston)

TìnhThơ Một Mảnh Đời
Hồn Thơ Đất Khách                        Mặc Khách  
(Houston)

Lược sử Việt Nam
chống Trung Hoa xâm lăng             Huỳnh Thanh Nhơn  
(Orlando)

Tri Kỷ                                               Tuyết Nga  (Orlando)
                                                          Thanh Sơn  
(Orlando)
                                                          Vịnh Thanh  
(Toronto)

Điều kiển chương trình:     Kỹ sư Thiên Nam Đàm Đức Sơn
                                        Phó Chủ Tịch BĐD VBVNHN Vùng Canada

1.      Lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa
2.      Chào mừng tham dự viên
3.      Giới thiệu Tác Giả và Tác Phẩm
4.      Tác Giả tâm tình
5.      Kết thúc chương trình Ra Mắt Tác Phẩm

Sau sinh hoạt Ra Mắt Tác Phẩm là buổi ăn tối và nghỉ giải lao để chuẩn bị cho Gala Dạ Hội Liên Hoan Văn Bút.


B.  Chương Trình Hội Thảo “Viễn Ảnh Tương Lai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” lúc 9:00 sáng Chủ Nhật 21 tháng 8, 2016
Chương trình Hội Thảo bắt đầu vào sáng Chủ Nhật 21 tháng 8, 2016 sau nghi lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa với đề tài hội luận như sau:

Viễn Ảnh Tương Lai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Hoài Bảo và Hy Vọng

Hướng dẫn Hội Thảo: Luật sư Dương Thành Lợi
Hội viên VBVNHN từ 1997 . Nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù / VBVNHN
Nguyên Chủ Tịch Chủ Tọa Đoàn Đại Hội VBVNHN kỳ 10 (Westminster, CA 12/2014)

Đề nghị suy luận:  Bạn suy nghĩ gì về vai trò và trách nhiệm của VBVNHN trên lý thuyết và trong thực tế - với hội viênđối ngoại?  Lợi điểm và Yếu điểm của tổ chức VBVNHN trong tình hình hiện nay?  Theo bạn, nguyên nhân của các vấn đề khó khăn của VBVNHN trong quá khứ đến từ đâu?  Bạn có ước vọng gì cho cá nhân và cho tổ chức Văn Bút?  Đề nghị phương pháp phát triển tổ chức Văn Bút một cách thực tế?  Đề nghị cách thức bồi đắp thịnh tình đoàn kết của văn thi thân hữu trong Văn Bút một cách thực tế? v.v.   Tất cả ý kiến giá trị sẽ được đúc kết và phổ biến.

 
C.  Sinh Hoạt Văn Nghệ Thính Phòng và bình chọn Nữ Trại Viên khả ái nhất (Miss Congeniality),  Nam Trại Viên nhã nhặn nhất (Courteous Hombre)  lúc 11:00 sáng Chủ Nhật 21 tháng 8, 2016

Sinh hoạt Văn Nghệ Thính Phòng bắt đầu với văn thi thân hữu tâm tình, ngâm thơ và sau đó ca hát (nhạc sống hay karaoke), khiêu vũ.

Bỏ phiếu kín chọn Nữ Trại Viên khả ái nhất (Miss Congeniality), Nam Trại Viên nhã nhặn nhất (Courteous Hombre) của Trại Hè Văn Bút 2016.

Đây là thời gian qua tách trà ấm cúng chúng ta có thể trao đổi điện thoại, email cá nhân để liên lạc trong tương lai trước khi tiến hành lễ bế mạc Trại Hè Văn Bút 2016.

 
D.   Huy Hiệu Trại Hè Văn Bút

LOGO.TraiHeVBVN.jpg

Ý nghĩa của Huy Hiệu Trại Hè Văn Bút do VH Họa sĩ Vũ Quang Minh thực hiện như sau:

Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa xác định tư thế quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Bốn (4) ngọn lửa phản ảnh văn thi thân hữu từ tứ phương Nam chí Bắc, Đông sang Tây về tham dự Trại Hè Văn Bút để trao đổi văn thi ý, tâm sự hàn huyên qua lửa trại ấm cúng.

Ba (3) nền xanh tiêu biểu cho bầu trời xanh dương tự do không biên giới, màu xanh đậm trầm tĩnh của hồ nước phảng phất phong thái tịnh tâm tao nhã của quý văn thi thân hữu và màu cỏ xanh tràn đầy sức sống của niềm tin và hy vọng tốt lành.

Sau khi ghi danh với Thủ Quỹ Trại Hè Văn Bút vào thứ Sáu 19/8/2016, mỗi trại viên sẽ nhận được huy nút kỷ niệm Trại Hè Văn Bút (souvenir pin).
 

E.  Nhạc Phẩm của Trại Hè Văn Bút

Mỗi trại hè được tổ chức theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp thường có sáng tác âm nhạc cho trại viên cùng hát.  Trại Hè Văn Bút có nhạc phẩm đặc biệt ngắn gọn dễ nhớ để trại viên có thể bắt tay cùng nhau hát do VH Nhạc sĩ Vĩnh Ân sáng tác.  Đính kèm là ca khúc thâu âm để quý văn thi hữu nghe trước.

Văn Bút Việt Nam

Chúng ta Văn Hữu kết giao chân tình
phát huy văn học cùng Văn Bút Việt Nam
Chúng ta Văn Hữu quyết tâm kết đoàn
phát huy văn học cùng truyền thống Việt Nam.
 
Hăng say vì dân tộc tranh đấu cho tự do.
Hăng say vì dân chủ góp công xây nước nhà.

Chúng ta Văn Hữu kết giao chân tình
Xứng danh dân Việt là con cháu Rồng Tiên
Chúng ta Văn Hữu quyết tâm  kết đoàn
Xứng danh dân Việt là con cháu Rồng Tiên.
 
Ban Tổ Chức xin nhắc quý trại viên nhớ mang theo áo màu trắng cho sinh hoạt Trà đàm Bạch Yến Hội Ngộ vào chiều thứ Sáu 19/8/2016 và trang phục dạ tiệc (đẹp, giản tiện [smart casual]) cho Gala Dạ Hội Liên Hoan Văn Bút vào chiều thứ Bảy 20/8/2016.  Ban Tổ Chức sẽ khoản đãi quý trại viên đặc sản trà Assam chai nổi tiếng thế giới từ Ấn Độ, xứ sở của biểu tượng tình yêu vĩ đại Taj Mahal.

Trời Houston vào tháng tám (8) nóng cho nên các sinh hoạt, ngoại trừ chương trình đua thuyền thả thơ, sẽ được thực hiện dưới mái gazebos.  Ban Tổ Chức cũng xin lưu ý quý trại viên nên chuẩn bị chu đáo cho Trại Hè Văn Bút với nón, dép sandals, đồ mát, đồ tắm, kem chống nắng (sunscreen lotion), thuốc chống muỗi về đêm (mosquito repellent), thuốc riêng (nên đem nhiều hơn để phòng hờ trở ngại), bảo hiểm sức khỏe, v.v., và tất cả những gì cần thiết cho cá nhân.

Ban Tổ Chức cung cấp lều trại và ẩm thực cho trại viên vào hai đêm Thứ Sáu và Thứ Bảy 19-20/8/2016.  Nhưng nếu vì lý do đặc biệt không trú ngụ trong lều tại đất trại, tham dự viên có thể tự đặt phòng nghỉ tại Highland Suites 1407 S. Main st, Highlands, TX Tel: 832-838-8230 (2 người/1 phòng $65-$75/ngày) cách đất trại khoảng 15 phút láy xe.  Đắt hơn nhưng cũng đẹp hơn là San Jacinto Riverfront RV Resort 540 S. Main st., Highlands, TX 77562  Tel: 281-426-6919 với cottage có lầu tiện cho 4 người, 2 người 1 phòng đầy đủ tiện nghi khoản $240/ngày.   Lưu ý: Trại viên tự túc di chuyển do đó nếu ở hotel xin ghi nhận chương trình sinh hoạt bắt đầu lúc 8:00 sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ban Tổ Chức cố gắng tạo dựng không khí sinh hoạt thanh nhã trong Trại Hè Văn Bút 2016 đúng theo phong thái tao nhân, tinh thần mặc khách của quý văn thi hữu trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Với các sinh hoạt đầm ấm Ban Tổ Chức tin tưởng là chúng ta sẽ ghi lại được nhiều kỷ niệm kỳ diệu.  Xin hẹn gặp toàn thể quý văn thi hữu và thân hữu vào tháng 8/2016 sắp tới tại Trại Hè Văn Bút.

TM. Ban Tổ Chức Trại Hè Văn Bút 2016
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

TB Kế Hoạch Tổ Chức
July 1, 2016

++++++++++

Chi tiết về Trại Hè Văn Bút 2016
+Khai mạc 2:00 trưa thứ Sáu 19/8/2016  .  Bế mạc 2:00 trưa Chủ Nhật 21/8/2016
+
Chi phí sinh hoạt: $100 Mỹ kim mỗi tham dự viên (cash only)
+Địa điểm đất trại:  Love’s Marina & Park   Tel:  281-328-2159
            211  US-90, Crosby, TX 77532 (cách phi trường khoảng 30 phút)
            Ban Tổ Chức cung cấp lều trại và ẩm thực cho trại viên vào hai đêm 19-20/8/16 
+Khách sạn:  Nếu vì lý do đặc biệt không trú ngụ trong lều tại đất trại, tham dự viên có thể tự đặt phòng nghỉ tại Highland Suites 1407 S. Main st, Highlands, TX Tel: 832-838-8230 (2 người/1 phòng $65-$75/ngày) hay San Jacinto Riverfront RV Resort 540 S. Main st., Highlands, TX 77562  Tel: 281-426-6919 với cottage có lầu tiện cho 4 người, 2 người 1 phòng đầy đủ tiện nghi khoản $240/ngày.
+Lửa trại
vào hai đêm thứ Sáu và thứ Bảy (văn nghệ tự do, tự đàn, tự hát).
+Đề nghị trang phục:  Nhẹ nhàng tinh tế/sandals cho sinh hoạt Đua Thuyền Thả Thơ
            Áo màu trắng cho Trà Đàm Bạch Yến Hội Ngộ
            Cà vạt, áo dài, dress/robes pour dames cho chương trình Ra Mắt Tác Phẩm
            Y trạng dạ hội dress/robes de soirées cho Gala Dạ Hội Văn Bút
+Cần thiết: Nón, dép sandals, đèn pin, đồ mát, đồ tắm, kem chống nắng (sunscreen lotion), thuốc chống muỗi về đêm (mosquito repellent), thuốc men cá nhân (nên đem nhiều hơn để phòng hờ trở ngại), bảo hiểm sức khỏe/travel insurance, v.v., và tất cả những gì cần thiết cho cá nhân.
+Trách nhiệm cá nhân: Tương tự như trong tất cả các trại hè ở Bắc Mỹ, tinh thần trách nhiệm cá nhân của mỗi trại viên được chú trọng và đề cao do đó khi ghi danh trại viên sẽ ký kết Waiver and Release of Liability chấp nhận không gây thiệt hại cho tài sản đất trại và các trại viên khác cũng như không đòi hỏi bồi thường thiệt hại trong các sinh hoạt riêng tư hay chung.  Mẫu Waiver and Release of Liability đính kèm, xin quý trại viên đọc trước để hiểu rõ.  Mẫu này sẽ được phổ biến trong lúc ghi danh với Thủ Quỹ Trại Hè Văn Bút bởi vì trại viên cần ký trước khi nhập trại như tại tất cả các trại hè ở Hoa Kỳ.

Văn Bút Summer Camp 2016
Love’s Marina & Park 19/8/2016 to 21/8/2016
Waiver and Release of Liability
I understand that I will be participating in programs at Văn Bút Summer Camp 2016 (Trại Hè Văn Bút 2016) organized by PEN Vietnamese Writers Abroad Centre.  I also understand that the activities which participants will take part in may include, but are not limited to, transportation, hiking, canoeing, swimming, gala events and/or other camp related activities and games. While I expect proper supervision and safety precautions at all times, I understand that I assume the risk for any and all liability arising from such activities and do hereby agree to release and forever discharge PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers, its agents and employees, and its successors and assigns, any and all claims, demands, rights and causes of action whatsoever kind or nature, arising from and by reason of any occurrence, accident, event, or other happening arising out of the grant of and the use of such permission by me, hereby expressly releasing the aforesaid from any and all liability even at negligence of PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers, agents or employees.   I agree to reimburse the camp owner(s) for any property damage caused by my action or carelessness.  In signing this form, I also am allowing comments, pictures, and/or video of the campers to be used for promotional and other uses relating to camp, PEN Vietnamese Writers Abroad Centre, camp organizers.
_______________________________          _______________________________
Name                                                              Signature
  

 

Người Mỹ gốc Việt được giải Pulitzer

 • 4 giờ trước
Chia sẻ
Một tác giả gốc Việt đã được giải thưởng cao quý của Mỹ, Pulitzer, trong hạng mục tiểu thuyết.
'Cảm tình viên' (The sympathizer), mở đầu ở năm 1975 ở Sài Gòn và kể về một cảm tình viên cộng sản trốn thoát sang Los Angeles. Anh ta đột nhập và theo dõi một nhóm người miền Nam Việt Nam.
Đây là tiểu thuyết đầu tay của ông Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt), sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Mỹ. Ông hiện dạy tại Đại học Nam California (USC).
Giải thưởng tiểu thuyết cho ông Viet Thanh Nguyen là một trong các giải Pulitzer vừa được công bố ngày 18/4.
Tiểu thuyết này trước đã từng vào chung khảo giải PEN/Faulkner 2016 và giải của báo Los Angeles Times.
Báo New York Times chọn đây là một trong 100 cuốn sách quan trọng của năm 2015.

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 079 Nk14-17
 
Ðại Hội Văn Bút Thế Giới 82nd

Ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi Quý Thi Văn Hữu VBVNHN

Thưa quý Văn Hữu,

Ðại Hội Văn Bút Thế giới 82nd 2016 sẽ được Trung Tâm Văn Bút PEN Galicia đảm nhiệm. Quyết định này đã được Hội Ðồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế chấp nhận trong phiên họp vào tháng giêng đầu năm nay.

Ðại Hội Văn Bút 82nd sẽ được tổ chức tại thành phố Ourene, Tây Ban Nha từ ngày 29 tháng 09-2016  đến ngày 03 tháng 10 năm 2016.

Bản tin Ðại Hội Văn Bút Thế giới đã dược Carles Torner, Giám Ðiều Hành, thông báo.

Văn Thi Hữu và Thân Hữu nào muốn tham dự Ðại Hội Văn Bút Thế Giới kỳ này xin liên lạc với chúng tôi để ghi danh.

Chi tiết về Ðại Hội 82nd sẽ được thông báo trong những tháng tới.

Trân trọng kính thông báo,
TM Ban Chập Hành VBVNHN
Chủ Tịch
Vũ Văn Tùng.
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 075Nk14-17
 
Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Họp Xuân Gây Quỹ Giúp Trẻ Em Nghèo Tại Việt Nam

26/02/201600:00:00 (Xem: 268)
 
Trích Việt Báo phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2016

">
 
Garden Grove (Bình Sa) - - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 1 giờ chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2016, Văn Bút Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ phối hợp cùng Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức họp mặt, sinh hoạt, vui Xuân và gây qũy giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam.

Tham dự buổi họp mặt ngoài các thành viên trong Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ còn có Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, về quan khách có: Mục sư David Huỳnh, Tổng Giám Đốc Nha Tuyên Úy Hoa Kỳ, ông Huỳnh Kim Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, ông Nguyễn Địch Hà (Hội Trưởng), ông Bùi Đức Uyên (cựu Hội Trưởng) và phái đoàn Hội cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, cựu HQ Thiếu tá Phạm Đình San, TS Phạm Kim Long và phu nhân, BS Nguyễn Quốc Cường, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, bà Lệ Giang Hội Trưởng và các thành viên trong Hội Bà Triệu, nhà văn Nga Nguyễn (phu nhân cố Nhạc Sĩ Lê Trọng Nguyễn), qúy thân hữu và một số các cơ quan truyền thông.
blank
blank

Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ là phút mặc niệm.

Tiếp theo nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Mắt Nâu, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách, các cơ quan truyền thông và thân hữu cùng các anh chị thành viên Văn Bút, Bà cho biết, buổi họp mặt hôm nay do Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ phối hợp với VBVNHN tổ chức không ngoài mục đích mừng Xuân mới, cầu chúc cho nhau những điều tốt lành mà còn gây quỹ để giúp các trẻ em nghèo khó tại quê nhà. Sau đó Bà mời các thành viên trong Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) cùng Ban Chấp Hành Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên sân khấu để hợp ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
 

Tiếp theo, Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VNHN lên ngỏ lời chào và chúc Tết đến tất cả mọi người.
Trong dịp này, ông cũng đã tường trình một số công tác mà VBVNHN trong năm 2015 đã thực hiện, trong đó có: Tham dự Hội Ngộ Văn Bút Hè do Văn Bút VNHN Vùng Đông Nam Á tổ chức tại Orlando, Florida vào tháng 8 năm 2015. Tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Quebec, Canada vào tháng 10 năm 2015 và nhiều sinh hoạt khác… ông cũng đã cho biết: VBVNHN sẽ tổ chức Trại Hè Văn Bút từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016 tại Houston, Texas., trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã phân phát một số tài liệu về Trại Hè này để các thành viên Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ ghi danh tham dự.
 
Inline image
 
Tiếp theo chương trình văn nghe mừng Xuân do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần bán đấu giá bức tranh và phát hành một số sách do các văn bút đóng góp để gây qũy giúp các em nghèo tại Việt Nam.

Trong lúc thưởng thức chương trình văn nghệ, ban tổ chức mời mọi người thưởng thức các món ăn do các thành viên trong ban tổ chức khoản đãi.

Buổi họp mặt kết thúc trong không khí vui Xuân và hẹn gặp nhau trong trại Hè tại Houston TX.
Mọi chi tiết liên lạc: Nguyễn Thị Mắt Nâu (714) 548-9439, Đinh Duy Phương (714) 468-6337, Trang Ngọc Kim Lang (714) 623-6176, Vũ Tuyết Yên (714) 326-5559.
 

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 070Nk14-17
 
Tâm Thư Mùa Xuân
Chúc mừng năm mới
 
Ngày 1 tháng 2 năm 2016


Kính thưa quý Thi Văn Hữu, Thân Hữu trong VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI.


Khung cảnh những ngày Tết Bính Thân đang về với chúng ta. Hòa lẫn trong không khí mùa xuân, chúng ta lại có dịp được nghe tiếng pháo nổ vang dậy trong đêm giao thừa từ các tư gia chào mừng năm mới. Hương khói ngập cả bầu trời nơi Chùa chiền, Miếu thờ tự. Những lời giảng vang vang trong buổi Thánh lễ đêm sang canh tại Nhà thờ.

Ban Chấp Hành VBVNHN xin kính chúc quí Văn Thi Hữu và Thân Hữu một năm mới vạn sự cát tường, an khang thịnh vượng trong không khí họp mặt gia đình thật đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.
 
Nhân dịp này chúng tôi xin tường trình về một số thành quả sinh hoạt trong năm qua của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Trong năm 2015 Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bao gồm một trăm mấy chục hội viên chính thức hoạt động đã đón nhận được thêm nhiều tân hội viên.  Sự kiện khôi phục phát triển vòng đai văn hữu trong năm 2015 góp phần chứng minh sự lớn mạnh vững vàng của VBVNHN.
 
Ban Chấp Hành VBVNHN đã cố gắng tổ chức cũng như tham dự một số công tác thành công mỹ mãn như sau:
 
1.  Đầu năm 2015 đánh dấu một thành quả sôi động trên diễn đàn quốc tế.  VBVNHN là một những Trung Tâm Văn Bút trên thế giới đã bày tỏ thái độ sớm nhất đối với quân khủng bố dùng võ khí  tấn công vào cơ sở báo Charlie Hebdo ở Pháp.
 
2.  HỘI NGỘ VĂN BÚT HÈ 2015 là chương trình sinh hoạt thành công rực rỡ mang tính cách lịch sử của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Gần ba trăm (300) hội viên và thân hữu từ nhiều nơi đã về tham dự Hội Ngộ Văn Bút Hè 2015 do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ phối hợp với Ban Chấp Hành VBVNHN tổ chức tại Orlando, Florida vào tháng 8/2015.  Chương trình bao gồm:
 
A. Thuyết Trình về Văn Hóa Việt Nam
B. Thuyết Trình về VBVNHN và Nỗ Lực Vận Động Tự Do
Cho Văn Thi Sĩ Bị Bách Hại
C. Tri ân sự đóng góp của văn thi hữu và thân hữu trong VBVNHN
D.  Văn nghệ với sự đóng góp của quý văn hữu và thân hữu
 
3.  Tham dự Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế 81 tại thành phố Québec, Canada, vào tháng 10/2015.  Ban Chấp Hành VBVNHN đóng góp ý kiến và bảo trợ thành công Quyết Nghị lên án sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.  Chúng tôi cũng đã giới thiệu tác phẩm Anh ngữ “Submitted to Work as a Spy” của VH Trần Đức Hân với BCH VBQT và đã được tham dự viên Ðại Hội vỗ tay khen ngợi vang dậy khắp Convention Hall.
 
4.  Sinh hoạt với quý văn hữu, nhân sĩ và lãnh đạo Cộng Đồng Người Việt tại Toronto, Canada, vào cuối tháng 10/2015.  Nhân dịp này chúng tôi đã giới thiệu về các công tác của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng như kêu gọi quý vị hiện diện tham gia đóng góp với VBVNHN trong nỗ lực phát huy văn hóa Việt Nam và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.


5.  Trong ngày lễ Thanksgiving 2015 Ban Chấp Hành VBVNHN đã tổ chức một chương trình tặng mền (chăn) cho người vô gia cư.  Việc làm này chứng tỏ hữu ích khi những người vô gia cư đã tìm đến bàn VBVNHN và Ban Ðại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ để xin giúp đỡ. Có lẽ việc cho mền người vô gia cư là công tác hữu ích, thực sự giúp họ để qua đêm hôm gió lạnh và rét mướt.
 
Năm 2014 là một năm khó khăn cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bởi vì như thường lệ, kết quả bầu cử của bất cứ tổ chức nào cũng dẫn đến niềm vui buồn lẫn lộn.  Nhận định như thế cho nên suốt năm 2015 Ban Chấp Hành VBVNHN đã cố gắng hết sức để tổ chức những sinh hoạt chung nhằm tạo điều kiện cho quý văn thi hữu từ khắp nơi gặp gỡ, hàn huyên, trao đổi để thông cảm cũng như đóng góp tốt đẹp cho Văn Bút.  Chúng tôi tự tin là chưa bao giờ hào khí sinh hoạt trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thật sự tốt đẹp như suốt năm 2015.
 
Nhân dịp này Ban Chấp Hành VBVNHN kính xin nhắc nhở quý văn thi hữu về niêm liễm 2016, đặc biệt là một vài văn hữu chưa đóng niêm liễm 2015 bởi vì  Điều Lệ VBVNHN quy định “Hội viên hoạt động sẽ không còn tư cách hội viên sau một năm không đóng niên liễm”  [Đ. 6(b)] do đó hội viên nào chưa đóng niên liễm 2015 và nếu không đóng niên liễm trong năm 2016 sẽ mất tư cách hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Mỗi hội viên là một viên ngọc quý của tổ chức do đó chúng tôi kính xin Ban Đại Diện Vùng phổ biến đến toàn thể hội viên Tâm Thư Mùa Xuân này cũng như nhắc nhở và lưu ý quy định Đ. 6(b) trong Điều Lệ VBVNHN.
 
Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa để bồi đắp thịnh tình quý báu trong Văn Bút Việt Nam HảI Ngoại cũng như phát huy văn hóa và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.  Dự án sắp tới của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Trại hè Văn Bút sẽ được tổ chức vào tháng 8/2016 với các tiết mục như sau:
 
1. Lửa trại tâm tình văn thi hữu
2. Lều chỏng thi thơ
3. Văn nghệ khách thính
4. Trà đàm thả thơ
5. Chèo đò hò đối đáp
6. Ra mắt sách
7. Giới thiệu tác giả, tác phẩm
 
Trại hè Văn Bút 2016 tiếp tục nỗ lực tạo dựng cơ hội cho quý văn thi hữu và thân hữu từ khắp nơi gặp gỡ, hàn huyên, trao đổi để thông cảm và góp phần bồi đắp thịnh tình Văn Bút.
 
Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mong đón nhận những ý kiến và đề nghị xây dựng tốt đẹp từ quý văn thi hữu. 

 
Ðể kết thúc Tâm Thư Mùa Xuân chúng tôi xin kính chúc quý Văn Thi Hữu và Thân Hữu một năm mới an khanh thịnh vượng và chân thành hy vọng tất cả quý hội viên tích cực tham gia và quảng bá công tác xây dựng để kiến thiết ngôi nhà chung của chúng ta mỗi ngày một khang trang hơn.

Trân trọng kính chào,
Chủ tịch
Vũ Văn Tùng
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 064Nk14-17
 
Giai Phẩm Xuân Bính Thân 2016
Phát hành Tập San VBVNHN số 09 năm 2016
Nhân dịp Xuân BÍnh Thân (ngày 7 thán 2 năm 2016)
 
Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Kính gửi quý Thi Văn Hữu và Thân Hữu,

Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ phát hành tập san VBVNHN số 09 nhân dịp Xuân Bính Thân vào ngày 07 tháng 02 năm 2016.

Ðể công việc ấn loát được hoàn chỉnh, xin quí Thi Văn Hữu gửi bài về Ban Chấp Hành VBVNHN trước ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:

BCH VBVNHN (Giai Phẩm Xuân Bính Thân 2016)
8875 Holly Ave, Wetminster, CA 92683. USA
Bài viết xin gửi qua e-mail. Nếu bài có hình ảnh xin gửi bản chính bằng mail thường về tòa soạn.

Sau khi ấn hành Tập San sẽ được gửi đến từng hội viên. Tuy nhiên các vùng ngoài Hoa kỳ xin quí Văn Thi Hữu và Chủ Tịch Ban Ðại Diện Vùng đài thọ bưu phí nếu muốn nhận được tập san.

Mọi chi tiết về Giai Phẩm Xuân Bính Thân xin liên lạc về BCH VBVNHN.

Trân trọng kính thông báo.
TM BCH VBVNHN
Chủ tịch
Vũ Văn Tùng 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 063Nk14-17
 
Uống Nước Nhớ Nguồn

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 26-11-2015
Happy Thanksgiving November 26th, 2015

Từ mấy ngày nay, đâu đâu chúng ta cũng nghe thấy câu chúc tụng “Happy Thanksgiving”. Câu chúc khiến ta rạo rực mừng vui. Hình ảnh những nét mặt rạng rỡ, những nụ cươi tươi như hoa nở. Cả năm mới có một ngày. Người người chờ đợi. Phải nói sao cho thật duyên dáng với người đối diện. Không thể thiếu một cử chỉ hay dáng điệu phụ họa theo.

Tạ ơn  hay tạ ân còn có nghĩa cám ơn người đã làm điều hay, điều tốt lành cho mình. Giúp đỡ mình trong lúc khó khan hoạn nạn. Một cử chỉ bầy tỏ, đền đáp của người nợ ơn, nợ ân.

        Quà tặng Microfleece Blanklet, Full Queen.


            Ðinh Mộng Lân, Vũ Văn Tùng, Vũ Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu

Hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2015, VBVNHN và Ban Ðại Diện Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã tham dự một công tác từ thiện thật vui và thật hiếm có. Thành công rưc rỡ . Chúng tôi đã hẹn nhau từ tuần lể trước để mang một món quà trao tặng cho những người dân bản xứ vô gia cư (homeless).

        Ô. Setu Suasua, Vũ Văn Tùng , Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu

Món quà của chúng tôi là những tấm mền (chăn) mới nguyên được mua từ siêu thị Target. Những tấm mền đủ mầu sắc có tên là Microfleece Blanket, Full Queen (giá bán $21.99) và hàng chữ Room Essentials in đậm trên khung mầu xanh lơ thật là đẹp. Order qua Inerternet từ 10 ngày trước đó một tuần lể nhưng không nhận được vì lý do kỹ thuật điện tử. Dự định của Ban Tổ Chức là sẽ có 40 đến 60  chiếc mền để tặng những người vô gia cư vào dịp Thanksgiving năm nay. Nhưng Vào ngày Lễ Tạ Ơn gần kề hàng không gửi đến. Vì hàng không đến khiến chúng tôi không biết quyết định ra sao. Chẳng lẽ bỏ cuộc không tham dự ư? Không thể được.

        Vũ Văn Tùng, Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu, Lê Anh, Ô Setu Suasua

Target ở Brookhurst Street chỉ có sáu chiếc. Thời gian cấp bách. Tuyế Yên đã đề nghị:
“Có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Còn thiếu đến các Target khác để mua”.

Ý kiến này đã được chấp nhận. Vì đây là một món quà rất đẹp và hữu ích cho mùa đông đang đến đối với những người kém may mắn vô gia cư, lề đường hay hè phố là nơi họ ngủ qua đêm.

        Người tham dự thật đông đảo

Một ngày phải đi nhiều Siêu Thị Target tại Quận Cam để mua quà. Chúng tôi phải đi bốn Siêu Thị Target để tìm kiếm nhưng vẫn không đủ số mong muốn, tuy nhiên cũng gần đủ số ước định. Quà cáp kể như xong sau một này đánh vật trên đường phố tại Quận Cam.

        Ban Thực phẩm bắt đầu cung cấp thức ăn

Sáng sớm lúc 7:30 Ngày Thanksgiving, TTK Ðinh Mộng Lân đã đến văn phòng. Gớm ông Tổng Thư Ký sao mà chăm chỉ và đúng hẹn quá vậy. Dự định là 8:00 AM Ban Tổ Chức sẽ gặp mặt nhau để xếp quà lên xe trước khi khởi hành. Nhìn thấy những đống mền mầu sắc thật đẹp đang chen nhau như ganh tị, TTK Ðinh Mộng Lân rộng miệng mỉm cười thốt lên câu:
“Trời ơi quà đẹp quá, trông mà ham”.

Câu nói vừa dứt, ông Tổng của chúng ta rút máy hình trong túi vội vàng chụp lia lịa những đống quà đang chờ đợi đến tay những người vô gia cư.

Vừa ngay lúc đó thì Chủ Tịch Nguyễn Thị Mắt Nâu và phu quân Lê Anh xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời đang ẩn hiện dưới hàng cây cao. Nhìn thấy ánh nắng từ đằng xa đang xuyên không gian chiếu vào nhà  TTK Ðinh Mộng Lân lặng lẽ bê vội những gói mền đem ra đường phố như phơi bầy dướii ánh sáng của buổi ban mai. TTK Ðinh Mộng Lân kêu gọi mọi người gom lại bên đống quà mầu sắc rạng rỡ để thu vội những hình ảnh của những gói quà này. Trong giây lát những túi mền đã gọn ghẽ xếp vào trong xe. Vì có hẹn gia đình nên TTK Lân đã không tháp tùng chúng tôi được.

Chừng 25 phút rong ruổi trên đường phố vào buổi sang ngày Lễ Tạ Ơn. Dường như mọi người đang bận rộn trong nhà nên không ra đường chăng. Ngày Thanksgiving có khác, đường phố vắng xe. Chúng tôi đã tới nơi tổ chức. Những cây dù khổng lồ che nắng được dựng lên trên mặt sân rộng. Bên cạnh nhà thờ Second Samoan Congregational Church U.C.C.

Nhìn khung cảnh ta có thể đoán được số người sẽ tham dự. Khoảng từ 500 đến 700 người sẽ có mặt ngày hôm nay tại đây. Những chiếc bàn dùng để bầy biện tặng phẩm nối đuôi nhau dài không dưới 6 chiếc. Khi chúng tôi chuyển những tặng phẩm vào chỗ tổ chức cũng được nhìn nhấy nhiều bàn đã đầy  ắp quần áo. Tất cả là những quần áo mới chưa cắt chỉ. Người mang tặng phẩm cứ ùn ùn kéo tới. Những chiếc bàn trống chẳng mấy lúc đã đầy ắp tặng phẩm. Người hảo tâm tiếp tục xuất hiện và chẳng mấy lúc ban tổ chức đã phải đặt thêm bàn. Người mang quà từ thiện cho cứ gia tăng mỗi lúc một nhiều và người tham dự cũng mỗi lúc một đông.

Trời Cali hôm nay khá lạnh vào khoảng 34F và cao nhất là 62F vào buổi trưa. Những tặng phẩm không hẳn chỉ có quần áo, giầy dép còn đủ các thứ khác. Chúng tôi cũng nhìn thấy những nhà hảo tâm đóng góp cả về thực phẩm. Những gói thực phẩm nóng cũng được đem góp với những thứ mà Ban tổ chức nấu nướng bên trong nhà bếp của nhà thờ đưa ra, đang bốc khói mùi thơm phức. Chúng tôi đã có dịp được hưởng những món ăn cùng với các người tham dự trong đó đa số là những người vô gia cư. Những em học sinh đến từng bàn để mời những món ăn tráng miệng với tất cả tấm long quí mến và thân mật.


        Một homeless khi có mền trong tay.

Khung cảnh còn được trang điểm bằng những tiếng nhạc và tiếng hát của những ca sĩ trẻ tự nguyện tham dư qua những điệu nhạc rất thời trang.

        Mắt Nâu và Tuyết Yên mới một người nhận quà.

Chúng tôi nhìn khung cảnh sinh hoạt thật náo nhiệt. Những khuôn mặt mang đủ mầu da. Mọi người hớn hở mừng vui. Những em học trò đã hy sinh những giờ phút của ngày nghỉ để tham dự và phục vụ, tiếp tay Ban Tổ Chức một cách vui vẻ. Khung cảnh như mở rộng đón chào tất cả mọi người không phân biệt nghèo sang. Một ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Trong khung cảnh mừng vui.

        Mắt Nâu, Tuyết Yên, Vũ Văn Tùng và một người tham dự.

Cái vui mừng nhất của Hội Dược Sĩ Việt Mỹ và Ban Chấp Hành và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại /Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã phẩn khởi khi có những người tham dự tìm đến tận nơi chúng tôi trình bầy tặng phẩm để hỏi xin bằng được một chiếc mền Microfleece Blanket. Họ đã ôm chặt vào lòng để cất tiếng cám ơn cùng với một nụ cười rạng rỡ. Người người nối đuôi nhau mong được quà.

Tặng phẩm của chúng tôi đã đáp ứng đúng nhu cầu người cần dùng trước viễn ảnh mùa đông đang đến nên đã hết nhanh chóng không ngờ. Trong khi các thứ đồ khác hãy còn đầy ắp trên bàn.


        Ðây là một homeless thật sự

Hoan hô Hội Dược Sĩ Việt Mỹ và Ban Chấp Hành và VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã nhìn xa trông rộng đã tặng quà đúng lúc.


        Bốn chúng tôi đã có một bữa ăn do chính tay những người thiện nguyện nấu. thức ăn thật ngon.

Cũng xin nhắc lại khi chúng tôi mang quà đến dự Lễ Tạ Ơn, Ông Setu Suasua, Ðại diện Second Samoan Congregational Church UCC đã ngợi khen Mền Microfleece rất đẹp và đây là một tặng phẩm giá trị.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn ông Setu Suasua đã tiếp đón và dành cho chúng tôi những cảm tình đặc biệt.
Ðây cũng là lần thứ hai Hội Dược Sĩ Việt Mỹ và VBVNHN đã tham dự Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh tại địa diểm này.


      Ðây là ca đoàn tự nguyện với những nhạc phẩm thời trang đã làm cho người tham dư say mê.
Chúng tôi không quên hẹn gặp ông Setu Suasua vào năm tới.

Kính mời quí Ðồng Nghiệp, Văn Thi Hữu, Thân hữu đón xem phóng sự đặc biệt của Chủ Tịch Nguyễn Thị Mắt Mâu trình bầy Chương Trình Lễ Tạ Ơn 26 tháng 11 năm 2015 trên đài Truyền hình Việt Ngữ.

Vũ Văn Tùng,
Chủ tịch VBVNHN
 
N.B. Phụ trú những hình ảnh đã được post trên đây.
265.Ðinh Mộng Lân, Vũ Văn Tùng, Vũ Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu
254.Quà tặng Microfleece Blanklet, Full Queen.
270.Ô. Setu Suasua, Vũ Văn Tùng , Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu
276 Vũ Văn Tùng, Tuyết Yên, Nguyễn Thị Mắt Nâu, Lê Anh, Ô Setu Suasua
308 Người tham dự thật đông đảo
313.Ban Thực phẩm bắt đầu cung cấp thức ăn
337.Một homeless khi có mền trong tay.
349. Mắt Nâu và Tuyết Yên mới một người nhận quà.
353. Mắt Nâu, Tuyết Yên, Vũ Văn Tùng và một người tham dự.
356. Ðây là một homeless thật sự
363.Bốn chúng tôi đã có một bữa ăn do chính tay những người thiện nguyện nấu. thức ăn thật ngon.
379. Ðây là ca đoàn tự nguyện với những nhạc phẩm thời trang đã làm cho người tham dư say mê.
 

homeless2.jpg

                       Hình trên, Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN và Ban Đại Diện VBVTNHK hợp tác phát quà cho người homeless ở Long Beach

                      trong ngày Thanksging Day 11/26/15, từ trái, TTK ĐinhMộngLân, CT VũVăn Tùng, TQ VũtuyếtYên, CT Mắt Nâu VBVTNHK

                                                                                          

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 060Nk14-17
 
Vài nét về cựu và tân
Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế.
 
Ngày 20 tháng 10 năm 2015

Nhà văn Canada, John Ralston Saul mãn nhiệm kỳ chủ tịch PEN International sau sáu năm tại chức. Cuộc bầu cử đã đưa bà Jennifer Clement đắc cử Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế.

Jennifer Clement, một nhà văn người gốc Mexico, là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm lãnh đạo của Văn Bút Quốc Tế.

Tại Thành phố Québec, Canada, Các Ðại Biểu của International đã bầu Jennifer Clement là nhà văn người phụ nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ này.

Phát biểu ngay sau khi cuộc bầu Jennifer Clement nói: "Cảm ơn tất cả các bạn. Mọi người đều nói lời chúc mừng. Nhưng đây không phải là một giải thưởng, tôi xin nhắc lại không phải là một giải thưởng. Đó là một hành động của sự tin tưởng. Tôi hy vọng rằng tôi xứng đáng với sự tin tưởng của bạn.”

Jennifer Clement lớn lên tại thành phố Mexico, tại Mễ Tây Cơ. Cô học Văn Học Anh và Nhân chủng học tại Đại học New York và cũng nghiên cứu Văn học Pháp ở Paris, Pháp. Cô có bằng thạc sĩ Đại học Nam Maine. Clement là thông thạo cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và đã học tiếng Pháp.

Từ năm 2009 đến năm 2012, Clement là chủ tịch của PEN Mexico và công việc của cô tập trung vào nghiên cứu sự thủ tiêu và giết hại nhà báo Mễ Tây Cơ. Văn chương và các hoạt động của mình đại diện cho một cam kết suốt đời để tôn vinh những người im lặng theo giới tính, tầng lớp và chủng tộc. Trong năm 2014 cô đã được trao giải Nhân đạo Sara Curry cho cuốn tiểu thuyết Prayers. Cô đã tham gia hơn mười năm nghiên cứu về các vụ bắt cóc các cô gái trẻ ở Mexico. Cô hiện đang làm việc trên một cuốn tiểu thuyết về bạo lực súng và buôn bán súng, cả hợp pháp và bất hợp pháp.Về Nhà văn Canada John Ralston Saul cựu Chủ tịch Văn Bút Quốc tế sau sáu năm điều hành Văn Bút Quốc Tế đã nhận được sự cảm ơn chân thành của toàn thể cộng đồng PEN từ khắp nơi trên thế giới. Trong suốt thời gian sáu năm của mình, ông đã hướng dẫn các tổ chức có năng lượng vô tận, sự cống hiến và trí tuệ.

“John đã luôn luôn say mê cống hiến cho tự do để viết và xuất bản mà không sợ bị đàn áp và hãm hại. John đã tin vào sự Tự Do mà Văn Bút để bảo vệ ông. Và cuộc đấu tranh cho tự do này đã trở nên ngày càng quan trọng trong thế kỷ 21 đã tăng cường các hình thức truyền thống bao dung để chống lại  đàn áp với những hình thức mới của những bạo lực. Xin cảm ơn John đã mang lại những tư tưởng và việc làm quí báu mà bạn đã làm cho các nhà văn và nhà báo trên thế giới và cho tự do của họ. John đã luôn luôn được đưa lên hàng đầu. John được rất nhiều đánh giá cao”.Ðó là phát biểu của bà Margaret Atwood, Phó chủ tịch Văn Bút Quốc Tế.

“Ai ai cũng biết tính quá cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với bạn và những gì bạn đã thực hiện; cho lòng dũng cảm cá nhân trong lãnh thổ thù địch; sự kiên nhẫn và sự kiên trì khéo léo khi đối mặt với không ngừng sự thờ ơ cùng đối lập”. Lời tâm tình của Leonard Cohen.

'Tình yêu và công việc của John cho công lý và nhân loại đã như một cơn bão và đã lái PEN thông qua vùng biển nguy hiểm để có tự do ngôn luận. Đối với ông chúng ta mắc một món nợ. Nợ người tái sinh lại PEN ở Mỹ Latin. Chúng tôi yêu và anh sẽ không bao giờ quên những gì ông đã làm cho chúng ta '-. Giaconda Belli, chủ tịch của PEN Nicaragua.

"Thông điệp của John cho tất cả chúng ta luôn rõ ràng. Như nhà văn chúng ta phải là tiếng nói cho những người đã bị bịt miệng và không thể nói cho mình. Cảm ơn bạn John '-. Tiến sĩ Ma Thida, chủ tịch của PEN Myanmar.

"Trong lịch sử 90 năm của chúng tôi, Văn Bút Quốc Tế đã có một số nhà lãnh đạo lừng lẫy - như HG Wells và John Galsworthy. Bạn và tôi đều không có tại thời điểm đó. Nhưng trong thời đại ngày nay, chúng ta có thể nói với sự tự tin rằng John Ralston Saul là một vị Chủ tịch tốt nhất của PEN International ". Ðó là cảm nghĩ của Haroon Siddiqui.

Vũ Văn Tùng,
Chủ Tịch VBVNHN

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 056Nk14-17
 
Ngày 18 tháng 09 năm 2015

Ban Chấp Hành VBVNHN trân trọng thông báo VBVNHN/Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ sẽ chính thức tổ chức:

HỘI NGỘ VĂN BÚT MÙA HOA ANH ĐÀO 2016
Hoa Thịnh Ðốn, USA
 
Thời gian tổ chức: Từ ngày 09 đến ngày 10 (Thứ bẩy và Chủ nhật) tháng 04 năm 2016

Chương trình sẽ có:
Dạ Tiệc, Dạ Vũ có ca nhạc giúp vui tại Nhà Hàng Harvest Moon, thành phố Falls Church, Virginia Hoa Kỳ,đêm Thứ Bảy.
 
Ngày Chủ Nhật thăm viếng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngắm Hoa Anh Đào Nở.
 
Ban Tổ Chức sẽ gửi Thiệp Mời trong ngày gần đây.
   
Ban Chấp Hành sẽ cập nhật Chương Trình tổ chức trong những Thông Báo kế tiếp.

Trân trọng kính thông báo.
TM Ban Chấp Hành
Vũ Văn Tùng,
Chủ Tịch 

 
INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 052 Nk 14-17
 
Buổi họp mặt thân hữu Văn Bút VNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
(VienDongDaily.Com - 31/07/2015)
 Bài THANH PHONG

Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VNHN (bên trái), và nhà văn Mắt Nâu, Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ (thứ ba từ trái) cùng một số văn, thi hữu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

GARDEN GROVE - Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ do nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu làm Chủ Tịch, vừa tổ chức buổi họp mặt thân hữu tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, Nam California vào trưa ngày Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015. Buổi họp mặt được lồng trong chương trình thi, ca do một số ca sĩ, thân hữu trình diễn, phần nhạc do nhạc sĩ Võ Trung Tín đảm trách.
Trước nghi thức khai mạc, nhà văn Mắt Nâu mời ban tổ chức lên sân khấu. Ngoài nhà văn Mắt Nâu còn có nhà văn Vũ Tuyết Yên, nhà thơ Trang Ngọc Kim Lang, nhà thơ Đình Duy Phương, và nhà văn, ca sĩ Tuấn Khải. Thay mặt cho bốn chị em, nhà văn Mắt Nâu chào mừng và cám ơn sự hiện diện của mọi người. Cô nói, “Ngày hôm nay rất cám ơn quý vị quan khách đã đến tham dự thi, ca nhạc mùa hè, trong đó có một tiết mục nhỏ Đường Hướng Tuổi Trẻ do ông Hà Anh Phương thuyết trình, và trước khi đi vào chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý vị đứng lên làm lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ.”

Sau đó, nhà văn Mắt Nâu giới thiệu và trao micro cho 3 MC: chị Đình Duy Phương, chị Phan Lệ Giang và anh Tuấn Khải. Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ. MC. Đình Duy Phương giới thiệu thành phần tham dự, ngoài các văn, thi hữu thuộc Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, quan khách tham dự có DS Nguyễn Đình Thức, các nhà văn Huy Trâm, Trần Sĩ Lâm, Lộc Nguyễn, Trần Đức Hân, các nhà thơ Trang Ngọc Kim Lang, Trần Trọng Thư, ông bà Phan Kim Lê Mai, bà Nhã Đoàn, bà Hoàng Lan (sáng lập Nhân Ái Thiện Nguyện), các nhà báo Kiều Mỹ Duyên, Nguyễn Viết Hưng và Phóng viên báo Viễn Đông. MC cũng giới thiệu 4 thành viên mới gia nhập Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ là cụ Nguyễn Hữu Bính, nhà thơ Uyên Chi, bác sĩ Nguyễn Quốc Cường và bà Phan Lệ Giang, Hội Trưởng Hội Bà Triệu.

MC. Tuấn Khải giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Trung Tín và mời bốn chị trong ban hợp ca lên trình bày nhạc phẩm “Cô Gái Việt” của nhạc sĩ Hùng Lân để mở đầu chương trình văn nghệ. Tiếp theo, tiết mục “Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam” do ông Hà Anh Phương lên thuyết trình. Trước đó ông có trao tặng mọi người tham dự tập tài liệu thuyết trình do ông biên soạn. Ông Hà Anh Phương được nhà văn Mắt Nâu tiết lộ là cụ đã 86 tuổi. Đề tài thuyết trình của cụ rất cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay nhưng trong phần trình bày có lẽ quá say sưa với việc nghiên cứu về khảo cổ học, nhiều lúc cụ đã đi quá xa đề tài nên nhiều người ngồi phía dưới tỏ ý không đồng tình, buộc lòng nhà văn Mắt Nâu phải cám ơn cụ và xin phép cắt ngang vì chương trình còn dài.

Người kế tiếp là nhà văn, nhạc sĩ Huy Trâm được mời lên độc tấu Piano bản nhạc Pháp nổi tiếng “Dòng Sông Xanh”; tiêng đàn dương cầm thánh thót của ông đã lôi kéo người nghe tiếp tục ngồi lại khán phòng. Tiếp đến, bà Vũ Tuyết Yên, Thủ Quỹ của Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên phát biểu. Bà nói, “Sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay chứng tỏ Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ đã đi đúng đường hướng, và quý vị sẽ có dịp thưởng thức những tài năng mới của tuổi trẻ sau này.” Bà Vũ Tuyết Yên cũng mong mỏi những lần sinh hoạt sắp tới vẫn được mọi người ủng hộ như hôm nay. Ngoài ra, bà nói, chúng ta phải đấu tranh đòi hỏi tự do ngôn luận cho người dân trong nước và tranh đấu giải thể chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, đó là vấn đề sinh tử.

Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, DS Vũ Tùng Văn được mời phát biểu. Ông nói, “Lời đầu tiên của chúng tôi, nhân danh Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại xin chúc mừng Ban Tổ Chức nói riêng và đặc biệt Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu đã thành công rực rỡ trong cuộc họp mặt với số người tham dự đông đảo như hôm nay, một buổi tổ chức nói về thi, ca tuổi trẻ hiếm có mà tôi nghĩ rằng đang chứng tỏ Văn Bút của chúng ta là tổ chức đã có từ nửa thế kỷ nay, hoạt động với Văn Bút Quốc Tế ở một thế kỷ nay sẽ không bao giờ lo ngại sự mất dạng của Văn Bút Việt Nam trên quê hương.”
Nhà văn Mắt Nâu giới thiệu Bà Hoa Hậu Vũ Thùy Nhân, bà vừa là Thủ Quỹ Trung Ương của Văn Bút VNHN, vừa là Thủ Quỹ VB Tây Nam Hoa Kỳ.

Bà Hoa Hậu Vũ Thùy Nhân lên sân khấu cho biết, bà đang tính ra về vì ngồi mãi mà chẳng thấy nhắc nhở gì đến bà; bà mới thi đậu Hoa Hậu nhưng không nói Hoa Hậu gì? Rồi bà mời ba Hoa Hậu khác là Hiền Iris Nguyễn, Kim Trần và Kim Ngân, cả ba là Hoa Hậu Áo Dài, người nào cũng đội vương miện Hoa Hậu và ở trong Hội Hoa Hậu mới thành lập của bà Vũ Thùy Nhân.

Sau màn trình diện hoa hậu , chương trình văn nghệ tiếp tục với giọng hát của Nhã Đoàn , Nancy Hoàn Lê, Quế Phượng, Trương Minh Hoàng, Xuân Khanh, Lan Hương, Trang Ngọc Kim Lang, Bích Thuần, Hội Bà Triệu và phần đọc thơ của Hồ Phi. Cuối cùng, Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, Nguyễn Thị Mắt Nâu lên thay mặt ban tổ chức cảm tạ quan khách, thân hữu và các anh chị em nghệ sĩ. Mọi người cùng hát chung nhạc phẩm “Việt Nam – Việt Nam” và buổi sinh hoạt kết thúc tốt đẹp vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.
Hình ảnh buổi họp mặt

Hình Ảnh thu nhận được trong bổi trong bưởi Họp Mặt Thi Văn Ca Nhạc Ðường Hướng Tưởi Trẻ do Văn Bút Việt  Nam Hải Ngoại/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ t063 chức ngày Chủ Nhật 26 tháng 07 năm 2015 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Blvd  # 214. Buổi Họp mặt đã có nhiều thành viên và tham dự viên rất đông đảo.


 Ban Ðại Diện VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ gồm: CT Nguyễn Thị Mắt Nâu, PCT Ngoại Vụ Ðinh Duy Phương, TTH      Trang Ngọc Kim Lang, TQ Vũ Tuyết Yên

VH Hà Anh Phương thuyết trình về Ðường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam và nói về Tinh Hoa Văn Hóa Dân Tộc
 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 046 Nk14-17
 
CẬP NHẬT DANH SÁCH QUÝ VĂN HỮU THAM GIA
VĂN NHÂN LỤC 2015
(tính đến 20/6/2015)

Chúng tôi xin trân trọng vui mừng cập nhật danh sách quý hội viên đã tham gia gởi bài, hình, tiểu sử cho Văn Nhân Lục 2015 ( tính đến ngày thứ năm 14 tháng 5 năm 2015)

1. Vũ Văn Tùng.
2. Trần Minh Hiền
3. Vinh Hồ
4.Minh Tường Trần Mạnh Tung
5. Thanh Sơn
6. Chương Hà
7. Tuyết Nga
8. Đăng Nguyên
9. Nguyễn Thế Giác
10. Lê Dung Phạm Phú (Phạm Bá Phú)
11. Nguyễn Thế Hoàng
12. Châu Hà
13. Đào Quang Vinh
14. Cung Lan
15. Quốc Thái
16. Ngô Đình Trọng ( Ngô Trưởng Tiến)
17. Lê Hữu Liệu
18. Thái Quốc Mưu
19. Lê Mai Lĩnh
20. Đình Duy Phương
21. Lê văn Hưởng
22. Phương Thuý
23. Trần Hữu Hiền
24. Trần Ðức Hân
25. Ngô Thy Vân
26. Nguyễn Hữu Của
27. Vũ Tuyết Yên
28.Diệm Trân
29. Lê Phi Ô
30.Susan Trần
31. Tâm Phan
32. Bùi Tiến
33. Lê Hữu Minh Toán
34. Luân Tâm.
35. Mai Thanh Tuyền (Nguyễn Thị Ðiểm)
36. Dương Ngọc Ánh (Hàn Thanh)
37. Hoa Văn
38. Nhất Hùng
39. Nguyễn Thị Mắt Nâu
40. Hồng Thủy
41. Minh Nhã (Cáo lỗi: Hồ sơ thất lạc, xin gửi lại cho chúng tôi)
 

Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên. Quý vị nào đã gởi bài mà không thấy tên xin báo ngay với chúng tôi để cập nhật . Xin quý vị Chủ Tịch Vùng và Ban Đại Diện Vùng xin thông báo rộng rãi đến quý hội viên để mọi người tham gia đầy đủ. Xin quý vị đọc lại thông báo chi tiết Văn Nhân Lục bên dưới.

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 036Nk14-17
 
THÔNG BÁO CHI TIẾT
VĂN NHÂN LỤC
 
Ngày 5 tháng 5 năm 2015
 
Kính thưa quý văn hữu thành viên Văn Bút VNHN,
 
Tiếp theo Thông Báo số 027 ngày 03 tháng 03 năm 2015 về cuốn sách VĂN NHÂN LỤC in tiểu sử, hình và tác phẩm tiêu biểu của Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại năm 2015, chúng tôi xin thông báo đầy đủ chi tiết như sau:
 
1/ Mỗi tác giả là hội viên hoạt động của Văn Bút VNHN năm 2015 sẽ có từ 2 đến 3 trang (tối đa là 3 trang giấy in) gồm hình cá nhân 3 x 4 , tiểu sử (chú trọng phần văn chương, sinh hoạt Văn Bút), và thơ hoặc văn tiêu biểu.
Xin quý vị trước khi gởi xem lại để giới hạn trong vòng 3 trang in. 
 
2/ Thời hạn gởi bài từ đây đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 
Xin quý Chủ Tịch Vùng và Ban Đại Diện Vùng giúp phổ biến và nhắc nhở việc tham gia đông đảo của quý Hội Viên.
 

 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 034Nk14-17
 
 
Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế 81st
 
Ngày 01 Tháng 05 năm 2015
 
Kính gửi quý Văn Thi Hữu VBVNHN,
 
Thưa quý vị,
 
Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế 81st sẽ chính thức được tổ chức tại thành phố Quebéc, Canada từ ngày 13th đến ngày 16th tháng 10 năm 2015.
 
Ðại Hội Năm nay sẽ có bầu cử các thành phần sau đây:
 
Chủ Tịch Văn Bút Thế Giới
Hai thành Viên Hội Ðồng Quản Trị
Chủ Tịch Writers in Prison Committee
Chủ Tịch Women Writers Committee
Chủ Tịch và 5 Thành Viên Search Committee.
 
Hạn chót để nộp đơn ứng cử các chức vụ kể trên là ngày 06 tháng 07 năm 2015.
Ghi danh tham dự Ðại Hội 81 sẽ được bắt đầu từ ngày 12 tháng 05 năm 2015.
 
Trân trọng kính thông báo,
 
TM BCH VBVNHN
Chủ tịch
Vũ Văn Tùng
 
 
 
NB. Ðính kèm sau đây Thơ Mời của Ban Tổ Chức Ðại Hội


PEN International 81st Congress in Quebec city
To
vbvnhn2011@yahoo.com
Apr 30 at 11:06 AM
If you have problem reading this message click here

81st PEN International Congress in Quebec City
from October 13th to 16th, 2015

It is a great privilege for the members of the Centre québécois du P.E.N. to host the PEN family in the remarkable City of Quebec, the heart of Canada’s francophone culture. For the first time since 1989, we are thrilled to welcome to the province of Quebec, writers from across the globe. October is a beautiful time to visit Quebec City, and we trust that this historic and unique city will make an ideal place for PEN members to continue their work in defence of freedom of expression, celebration of literature and also encourage  dialogue between our writers, our readers and the international literary community.
Please note that registration opens May 12, 2015.


Translation = creation = freedom

Translators and translation will occupy center stage at the Quebec Congress. After the successful Girona Manifesto on Linguistic Rights and the PEN Declaration on Digital Freedom, we believe the moment has come to state and consolidate the central role of the translator as a full fledge artistic creator and formally recognise  translation as a vital vehicle of culture and understanding among human beings and therefore as a necessary ingredient of peace and justice. This is the project that the Déclaration de Québec wants to launch.

Visas : apply as soon as possible

Processing time can take between a few weeks to several months. It is recommended that you begin the process as soon as possible.

Do you need a visa to visit Canada? Click here
Application to visit Canada as a tourist: Click here
Important note : passports and travel documents must be valid 6 months after your arrival.

For more information, please contact Annie Pénélope Dussault, Registration and Guests : mailto:invitation@penquebec2015.org?subject=information

Airports

Québec City has its own international airport, Jean-Lesage (YQB), located 20 minutes from downtown.
http://suivi.lnk01.com/c/443/aa984efa58b7f23e1fb2ea57434bf341ee5dab330d490da32397d8829e4ac3dd
If you wish to arrive in Montréal, situated 250 km from Québec City, coach service from Trudeau International Airport is available. Travel time is 3 hours. For details, click here.

A week filled with literary events: opening of the Maison de la littérature and the festival Québec en toutes lettres

The 81st PEN International Congress will coincide with the opening of the Maison de la littérature, a new part of the Bibliothèque de Québec and a place dedicated to writing that will serve as a site for creation, cultural activities and dissemination. The Congress will also coincide with the festival Québec en toutes letters, being held Oct. 8 - 18. The festival is responsible for the literary content of the Congress and will offer a rich, diversified program throughout your week in Québec City. The various events organized in conjunction with the festival will be announced between June and September.

Quebec city

Founded in 1608, Québec City is renowned for its rich historical heritage, its dynamic cultural scene and its beautiful natural settings. This world-class capital is a UNESCO World Heritage site and one of the globe’s dozen most-visited cities.  The cradle of La Francophonie in North America, it is part of the province of Québec – the only society on the continent having French as its only official language. Offering a vibrant mix of activities summer and winter alike, Québec City stands out for its charm, its exceptional quality of life and its warm welcome.

Other literary events before and after the Congress

If you wish to stay longer in Canada, you can take in one or more of three major literary events either before or after the Congress:
Festival international de littérature in Montréal, Sept. 24-Oct. 4 - [details]
Festival international de poésie de Trois-Rivières, Oct. 2-11 - [details
International Festival of Authors in Toronto, Oct. 22-Nov. 1 - [details]

THANKS TO OUR PARTNERS

Follow Centre québécois du P.E.N. International on twitter
 
Follow Centre québécois du P.E.N. International on Facebook
3492, avenue Laval, Montréal, Québec, H2X3C8, Canada

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 027Nk14-17
 
 
VĂN NHÂN LỤC
 
Ngày 30 tháng 03 năm 2015
 
Trích Yếu: V/v Thực Hiện Ấn Phẩm Văn Nhân Lục của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 
 
Kính thưa toàn thể quý Văn Hữu Hội Viên Văn Bút VNHN,
 
Tham chiếu Thông báo 203 ngày 17 tháng 12 năm 2014, nay chúng tôi xin nhắc lại.
 
Tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Văn Bút VNHN từ thời VH Chủ Tịch Sáng Lập Minh Đức Hoài Trinh đã từng phát hành cuốn sách VĂN NHÂN LỤC, Tân Ban Chấp Hành chúng tôi quyết định sẽ phát hành cuốn sách VĂN NHÂN LỤC bộ mới, dự trù sẽ ra mắt vào đầu năm 2016.
 
Lần này chúng tôi sẽ in thật trang trọng, bìa dày chữ  mạ vàng, giấy đẹp, trình by trang nhã.
 
 Nội dung: Phương danh hội viên VBVNHN được sắp xếp theo mẫu tự ABC.
 
Chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị hội viên hưởng ứng, vui lòng  gởi về cho chúng tôi:
 
Một tấm hình chân dung mầu (thời còn trẻ hay bây giờ đều được),
Tiểu sử,
Tác phẩm tiêu biểu (1 bài thơ hay 1 đoạn văn mà mình tâm đắc nhất).
                        Thời hạn nhận bài vở, hình ảnh, tiểu sử: từ nay đến hết ngày 30/6/15.
Xin gởi về:
Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (BCH/VBVNHN)
8875 Holly Ave, Westminster. CA 92683.USA
Hay qua 2 địa chỉ email: vbvnhn2011@yahoo.com
                        Xin ghi rõ trên tiêu đề subject là VĂN NHÂN LỤC.
 
Trân trọng kính chào xây dựng và đoàn kết.
 
TM BCH VBVNHN
Chủ Tịch
 
Vũ Văn Tùng
  

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 029 Nk14-17
 
GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC
New Voices Award 2015
của International PEN
 
Văn Bút Quốc Tế  (International PEN)  chính thức mời Văn Nghệ Sĩ Việt Nam tham dự Giải Thưởng New Voices Award 2015 trên toàn thế giới. Chi tiết tham dự như sau:

Văn Thi Sĩ trẻ từ 18-30 tuổi.  
Tác phẩm phải được viết bằng Anh, Pháp và Tây Ban Nha ngữ.
Hạn chót gởi bài là ngày 10 tháng 5 năm 2015.
Giải Thưởng: Hạng nhất $1,000.00 USD.
Kết quả sẽ công bố vào ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Ðại Hội Thường Niên Văn Bút Quốc Tế được tổ chức tại Québec, Canada.

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad PEN) sẽ lựa chọn và giới thiệu với Văn Bút Quốc Tế. 

Muốn tham dự, liên lạc về E-Mail: vbvnhn2011@yahoo.comtmh19702006@gmail.com hoặc gọi ÐT: (714) 326-5558.
Trân trọng kính thông báo
TM BCH VBVNHN
Chủ tịch
Vũ Văn Tùng
 
 
 
NB. Kính mong quý vị CT Vùng phổ biến Thông Báo 029 Nk 14-17 trên các Cơ Quan Truyền Thông địa phương giúp. Ða tạ.
 
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 026 Nk14-17
 
 
NGÀY QUỐC TẾ THI CA 21 THÁNG 3 NĂM 2015
 
 
 
Ngày 18 tháng 03 năm 2015
 
Kính thưa toàn thể quý hội viên Văn Bút VNHN,
 
Ngày 21 tháng 3 năm 2015 là ngày Quốc Tế Thi Ca, hưởng ứng lời kêu gọi của Văn Bút Quốc Tế, Văn Bút VNHN khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối cho tôn chỉ tự do ngôn luận và chống độc tài của VBQT.
 
Chúng tôi ủng hộ các nhà thơ sau đây đã ôn hoà diễn dạt sự phản đối các hình thức độc tài và họ đang bị chính quyền hiện tại hành hạ, cầm tù, giam giữ hoặc áp chế.
 
Năm thi sĩ sau đây đã và đang được VBQT nỗ lực vận động đòi hỏi chính quyện sở tại phải tức thời trả tự do cho họ:
 
Aron Atabek (Kazakhstan),
Mohammed Ibn al-Dheeb al-Ajami (Qatar),
Enoh Meyomesse (Cameroon),
Susana Chávez Castillo (Mexico) và
Liu Xia (Trung Quốc).
 
Văn Bút VNHN sẽ làm hết sức mình để góp phần vận động cho tự do ngôn luận và đòi trả tự do cho tất cả các nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã đấu tranh bất bạo động đòi hỏi tự do và dân chủ. 
 
Thay Mặt BCH Văn Bút VNHN
 
Chủ Tịch
 
Vũ Văn Tùng
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 024Nk14-17
 
 
ỦNG HỘ BÌNH QUYỀN NAM NỮ
 
Ngày 12 tháng 03 năm 2015
 
Kính thưa quý hội viên Văn Bút VNHN,
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Văn Bút Quốc Tế, Văn Bút VNHN cực lực phản đối sự bức hại 3 nhà văn nữ dũng cảm :
 
Khadija Ismayilova (Azerbaijan),
Sanjuana Martínez Montemayor (Mexico) và
Gao Yu (Trung Quốc)
 
Những nhà văn này đã bị giam cầm dù vô tội vỉ chỉ diễn tả quyền tự do ngôn luận một cách ôn hoà.
 
Văn Bút VNHN cũng ủng hộ công cuộc đòi tự do và bình quyền nam nữ cũng như giáo dục cho tất cả phụ nữ và các em gái trên khắp thế giới . 
 
Thông báo phản kháng này bằng Anh ngữ  của VBVNHN đã chính thức gừi VBQT để  chuyển đến các quốc gia kể trên.
 
Thay mặt Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN
 
Vũ Văn Tùng
Chủ Tịch 
 
NB. Xin coi tài liệu đính hậu.
 

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 012
Chúc Mừng
Ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi quý Văn Thi Hữu VBVNHN

Thưa quý vị,

Vừa được tin ngày Thứ bẩy 24 tháng 01-2015,  VĂN BÚT VNHN/VÙNG ĐNHK đã tổ chức một buổi SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2015.

Buổi sinh hoạt đã thành công rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết keo sơn gắn bó để hoạch định chương trình hoạt động và phát triển cho năm 2015.

Chương trinh cũng trang trọng giới thiệu VH Trần Minh Hiền,một thành viên rất trẻ, năng động đã từng là cựu Chủ Tịch VBVNHN/Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ, đã đắc cử trách vụ Ðê Nhị Phó Chủ Tịch trong Liên Danh Khôi Phục (2014-2017) và VH Nguyên Bông vừa đắc cử Hội Trưởng Văn Nghệ Tự Do (2014-2017).
 
Với bầu nhiệt huyết thành tâm và thiện chí VH Chủ Tich Vinh Hồ và VBVNHN/Vùng ÐNHK sẽ đóng góc vào ngôi nhà VBVNHN ngày một khang trang, huy hoàng và vững mạnh.
 
Chúc Mừng, Chúc Mừng,
Ban Chấp Hành VBVNHN
Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thế Giác, Trần Minh Hiền
Ðinh Mộng Lân, Vũ Thùy Nhân
 
 
VĂN BÚT VNHN VÙNG ĐNHK
SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2015
 
Vào tối ngày thứ bảy ngày 24 tháng 1 năm 2015 tại nhà hàng Lạc Việt thành phố Orlando tiểu bang Florida đã diễn ra buổi sinh hoạt đầu năm 2015 của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.
 
Với sự tham dự của đông đảo hội viên Văn Bút VNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ, buổi sinh hoạt đầu năm 2015 đã thành công với chương trình phong phú gồm tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và phương hướng 6 tháng đầu năm 2015, và tiếp theo là chương trình chúc mừng 2 Văn Hữu: Trần Minh Hiền ( Cựu Chủ Tịch Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK, Cố Vấn Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK) vừa đắc cử  chức vụ Đệ Nhị Phó Chủ Tịch trong liên danh Khôi Phục của VH Vũ Văn Tùng nhiệm kỳ 2014-2017 và Nguyên Bông vừa đắc cử  chức vụ Hội Trưởng Hội Văn Nghệ Tự Do  nhiệm kỳ 2015-2017 và cuối cùng là chương trình văn nghệ.
 
Chủ Bút của Tuyển Tập Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK  Trần Minh Hiền cũng trình bày về Tuyển Tập dự định sẽ  ra mắt vào tháng 6 năm 2015. 
 
Dưới sự  lãnh đạo  của Chủ Tịch Vinh Hồ Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK ngày càng khởi sắc với nhiều hoạt động có chiều sâu, ích lợi thiết thực và có phát triển thêm hội viên mới . 
 
Đặc biệt chương trình Chúc Mừng 2 Văn Hữu Trần Minh Hiền và Nguyên Bông đã được tổ chức rất trang trọng. Ban Đại Diện đã cùng chụp hình chung với hai văn hữu, VH Chủ Tịch Vinh Hồ đã tặng những đoá  hoa tươi thắm  cho hai văn hữu,  VH PCT I Vũ Quang Minh đọc thư chúc mừng của VH Vinh Hồ đến VH  Trần Minh Hiền, VH  PCT II Thanh Sơn đọc thư chúc mừng đến VH  Nguyên Bông ,  VH Thủ Quỹ Tuyết Nga đọc bài thơ  của VH Vinh Hồ viết  tặng VH  Trần Minh Hiền, VH Tuyết Nga cũng đọc bài thơ của TTK Phạm Bá Phú viết tặng VH Nguyên Bông . 

Buổi sinh hoạt đã diễn ra rất tốt đẹp trong tinh thần Văn Hữu . 
 
Trần Minh Hiền ghi nhận ngày 24 tháng 1 năm 2015

 

Ảnh trên là hình Ban Đại Diện Vùng ĐNHK, VH CT Vinh Hồ tặng hoa và thư chúc mừng và bài thơ cho VH Trần Minh Hiền (từ trái sang: VH PCT I Vũ Quang Minh, Thủ Quỹ Tuyết Nga,  Trần Minh Hiền, CT Vinh Hồ, PCT II Thanh Sơn, TTK Phạm Bá Phú đang làm MC nên không có trong hình)

 

Hình trên quý hội viên Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK 
  

 

INTERNATIONAL PEN
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
Thông Báo 009
Tin Vui
 
Ngày 23 tháng 1 năm 2015
 
Kính thưa toàn thể quý vị hội viên Văn Bút VNHN,
 
Văn Bút Quốc Tế vừa thông báo ngày hôm nay một tin vui là 6 nhà văn, nhá báo của nước Eritrea (một quốc gia nhỏ Châu Phi) đã được trả tự do sau 6 năm bị bắt giữ giam cầm mà không bị tuyên án một tôi danh cụ thể nào.
 
Sáu nhà báo này bao gồm 5 nam và 1 nữ đã được trả tự do ngày 21 tháng 1 năm 2015. Họ gồm  Ghirmay Abraham, Bereket Misghina (tức là Wedi Misghina), Meles Negusse,  Petros Teferi (tức là Wedi Qeshi), Basilos Zemo và Yirgalem Fisseha (là người nữ duy nhất trong số 6 người). 
 
Đây là 6 người cuối cùng trong số 50 người thành viên của đài phát thanh  Radio Bana bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2009.
 
Bốn nhà báo trong số 6 người Negusse, Misghina, Teferi and Fisseha là 4 trường hợp đã được Văn Bút Quốc Tế đặc biệt theo dõi và đòi trả tự do.
 
Văn Bút VNHN rất vui mừng với Văn Bút Quốc Tế và 6 nhà báo Eritrea nói riêng và dân tộc Eritrea nói chung .
 
Cũng nhân dịp này Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã gởi thư đến VBQT yêu cầu VBQT cùng với Văn Bút VNHN theo dõi, đòi hỏi trả tự do cho các nhà tranh đấu trong nước Việt Nam hiện đang bị bị giam giữ như: Tạ Phong Tần, Nguyễn Quang Lập, Linh Mục Nguyễn Văn Lý ... 
 
Trân trọng kính thông báo,
 
Thay Mặt Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN
 
Chủ Tịch Vũ Văn Tùng
  

 

Kính thưa quý vị,
Đây là flyer của LIÊN DANH KHÔI PHỤC . Xin quý vị vui lòng mở 2 attached file .docx và .pdf để xem hay giữ lại . 
***
CHÀO MỪNG
 
Liên Danh KHÔI PHỤC hân hoan chào mừng quí Văn Thi Hữu, Quí Nghệ Sĩ bốn phương trên Năm Châu.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu Tiểu Sử Thành Viên trong Liên Danh KHÔI PHỤC,
Ứng cử vào Ban Chấp Hành VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI Nhiệm Kỳ 2014-2017


VŨ VĂN TÙNG. NGUYỄN THẾ GIÁC. TRẦN MINH HIỀN.
ĐINH MỘNG LÂN. VŨ THÙY NHÂN
 
Chúng Tôi  Cương Quyết Kiến Thiết và Khôi Phục
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
để không làm hổ danh Con Rồng Cháu Tiên của Tiền Nhân ta.
 
 
I. VŨ VĂN TÙNG (VŨ TÙNG VĂN).
THỤ ỦY LIÊN DANH, ỨNG VIÊN CHỦ TỊCH
 
I. SINH QUÁN, HỌC VẤN, NGHỀ NHIỆP
 
Sinh quán tại Tỉnh Hưng Yên, Bắc Việt cách Hà Nội 40 miles.
Thủa thiếu thời sinh sống tại Hà Nội, Bắc Việt Nam. Di cư vào Nam năm 1954.
Học sinh Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn. Sinh Viên Đại Học Khoa Học Saigon.
Tốt Nghiệp Dược Sĩ 1965 tại Đại Học Dược Khoa Saigòn.
Dược sĩ tại Bệnh Viện Trung Ương Huế.
Nhập ngũ Khóa 7 năm 1966 tại Trường Võ Bị Sĩ Quan Thủ Đức.
Dược Sĩ Trung Úy tại Sư Đoàn 21 Bộ Binh.
Thuyên chuyển về Trường Quân Y QLVNCH để huấn luyện và đào tạo khóa sinh sĩ quan Trợ Y, Nha, và Dược.
Tổng Thư Ký Tập San Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1968-1972).
Thăng cấp Dược Sĩ Đại Úy.
Biệt phái về làm việc tại Bộ Y TẾ Việt Nam Cộng Hòa,
Rời Việt Nam ngày 29-4-1975 và đến Hoa Kỳ, sau đó đi Canada. Năm 1987 trở lại Hoa Kỳ.
Từ 1965 cho đến nay hành Nghề Dược Sĩ tại ba quốc gia:
       VIỆT NAM,
       CANADA và
       HOA KỲ
Viết văn và Làm báo.
 
II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ LÀM VIỆC:
 
Năm 1963 tổ chức Trại Hè Thân Hữu do Viện Đại Học Saigon  
tài trợ cho trên 200 Sinh Viên thuộc các
Phân Khoa Đại học, như Kiến Trúc, Văn Khoa, Nông Lâm Súc,
Y Nha Dược vân vân. Kết quả thành công rực rỡ.
Giảng Nghiệm Viên tại Đại Học Dược Khoa Saigon về Hóa
Học Phân Tích từ 1964-1975.
Giảng Nghiệm Thực Tập tại Trường Dược Tá, trong Viện Pas
teur Saigon.
THAM VỤ BÁO CHÍ, Bộ Y TẾ Việt Nam Cộng Hòa từ 1968
đến 1974 (Tổng Trưởng Y Tế: BS Trần Minh Tùng).
Quảng bá Chương trình Y Tế về Làng của Việt Nam Cộng Hòa.
Chủ Trương Nguyệt San SINH HOẠT Y TẾ, và Tập San
TRUYỀN SINH của Bộ Y TẾ VNCH (1970-1974).
Chủ tịch THANH THƯƠNG HỘI VIỆT NAM (JUNIOR CHAMBER
OF COMMERC=JAYCEE, USA) NĂM 1972.
Thanh Tra Bào Chế, BỘ Y TẾ VNCH (1974-1975)
 
III. TẠI HẢI NGOẠI.
 
Chủ Nhiệm Nguyệt San SINH HOẠT (1987-1988), Thông tin
Nghị luận phát hành trên toàn nước Mỹ
Chủ Nhiệm Điều Hành Tập San DƯỢC KHOA do Hội Dược Sĩ Việt Nam Tại Hoa Kỳ phát hành (1989-1991)
Chủ Nhiệm Y TẾ Nguyệt SanY Nha Dược và Văn Học Nghệ Thuật, Từ 1992-2013 phát hành khăp Thế giới
Chủ Tịch Công Ty YTE Distributors, Inc. USA. Ấn loát và Phát hành Sách Báo 1993.....
Chủ tịch HỘI DƯỢC SĨ VIỆT MỸ NAM CALIFORNIA (VAPAISC),
Hội Viên Văn Bút Trung Tâm Văn Bút Nam California từ 2002
Đệ I Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam California, Nhiệm Kỳ VH Thái Anh Duy 2004-2006
Đệ I Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam California, Nhiệm Kỳ VH Trần Thy Vân 2007-2010
Đương Kim Chủ Tịch VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
 
IV. TÁC PHẨM ĐÃ VÀ SẼ ẤN HÀNH:
 
Tác phẩm đã ấn hành:
1. HOA ĐỒNG NỘI, Tập truyện. (2001)
2. THUNG LŨNG HOÀNG HÔN, Tập truyện (2003)
3. VƯỜN ĐỊA ĐÀNG, Tập truyện (2007)
Các tác phẩm khác cũng sẽ được phát hành nay mai:
4. KHU PHỐ VÀ NGƯỜI TÌNH, tập truyện
5. NHƯ GIẢI LỤA ĐÀO TẨM HƯƠNG, truyện dài.
 
V. MỤC ĐÍCH: Thổi Một Luồng Gió Mới vào Khung Trời VBVNHN
 
II. NGUYỄN THẾ GIÁC.
ỨNG VIÊN ĐỆ NHẤT PHÓ CHỦ TỊCH
 
I. VÀI NÉT TIÊU BIỂU
Nguyễn Thế Giác sinh ngày 15 tháng 10 năm 1945 tại Bình Định, nơi dụng võ người anh hùng áo vải đất Tây Sơn.
Tốt nghiệp khóa hai mươi trường Võ Khoa Thủ Đức, cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 47, thuộc Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Binh nghiệp nửa đường gãy gánh, đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương, cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.
Còn trong trại tị nạn Hồng Kông, tham gia tờ TRE XANH, tờ TRƯỜNG XUÂN ở Dodwell Ridge. Đến Hoa Kỳ chưa chịu ngồi yên hưởng tiền tàn phế, đã cộng tác với nhiều báo chí Việt Ngữ:
- Thành viên sáng lập hội VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM TỰ DO.
- Thành viên sáng lập hội ÁI HỮU QUANG TRUNG.
- Chủ Tịch hội CỰU QUÂN NHÂN HOUSTON và vùng phụ cận
- Chủ Bút bán nguyệt san CHIẾN SĨ TỰ DO.
- Chủ Bút Nguyệt San TỰ DO DÂN BẢN của LIÊN MINH
- DÂN CHỦ VIỆT NAM, do cố Giáo Sư NGUYỄN NGỌC HUY lãnh đạo.
- Chủ Tịch TRUNG TÂM VĂN BÚT NAM HOA KỲ.
- Chủ Tịch VĂN BÚT VÙNG NAM HOA KỲ
- Chủ Bút tập san TIN VĂN.
 
II. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN
= CHIỀU TỈNH LẺ MIỀN TRUNG.
= NẮNG QUÊ HƯƠNG.
= GIÓ NAM BÌNH ĐỊNH.
= TUỔI DẠI.
= CON GÁI XÓM ĐẠO.
= CHIỀU TRÊN ĐẦM THỊ NẠI.
= ĐƯỜNG THI BÌNH ĐỊNH (VIẾT CHUNG)
= GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG.
= TRÊN ĐỈNH BUỒN MÙA ĐÔNG.
= TÂM SỰ MỘT DÒNG SÔNG.
= BÃO TÌNH.
= TRÊN LƯNG TRƯỜNG SƠN.
= CƠN ĐAU GỐI ĐẦU HAI THẾ KỶ.
= BUỒN LÊN MẤY ĐỐT NGÓN TAY.
= BA MƯƠI MÙA XUÂN TRÊN LƯNG NGƯỜI TỊ NẠN.
= ĐỨA CON KHÔNG QUỐC TỊCH.
III. TÁC PHẨM SẮP XUẤT BẢN
= NHỮNG MẢNH VỤN CUỘC ĐỜI.
= LỜI NỈ NON CÔ PHỤ.
= ĐƯỜNG THI NGUYỄN TỘC HƯNG THỊNH
 
IV, MỤC ĐÍCH: Người sẽ lèo lái con thuyền ĐẶC SAN VĂN HỌC trong tương lai.
Nơi gặp gỡ của tất cả các Nhà Văn, Thơ, Nghệ Sĩ, Biên Khảo vv...
 
III.TRẦN MINH HIỀN :
ỨNG VIÊN ĐỆ NHỊ PHÓ CHỦ TỊCH
 
I. SINH QUÁN VÀ NGHỀ NGHIỆP.
 
Sinh 25 tháng 12 năm 1970 tại Nha Trang. Việt Nam
Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994.
Tốt nghiệp Đại Học UCF 2003.
Hiện đang đi dạy tại Orlando, Florida
 
II. NHỮNG SÁCH VÀ CD ĐÃ PHÁT HÀNH:
 
Yêu thích thơ văn sáng tác, toán học, đọc sách và thiên nhiên.
Chủ tịch văn bút Việt nam hải ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ từ năm 2009 đến 2014.                                                     
Hiện là Thư ký Ban Cố Vấn Văn Bút VNHN Vùng ĐNHK.
 
Cố vấn hội Văn Nghệ Tự Do
 
Thành viên Hội Thơ tài tử Hải ngọai.
 
Có thơ văn đăng nhiều tạp chí ở Hoa kỳ và Canada cùng nhiều trang web, internet.                                                                                                        
Thành viên ban quản trị điều hành của nhiều trang web trên hệ thống internet.
 
Tác phẩm đã Xuất bản:
1.KHÚC HÁT DUNG HÒA _ Thơ. xuất bản 1996- Orlando Florida
2. THUYẾT DUNG HÒA . Xuất bản 2009
Sắp Xuất bản
         1. Truyện Cổ Tích Viễn Tưởng (Tiểu Thuyết)
         2. Những Điều Lý Thú .
         3. Tương Lai của Con Người Và Vũ Trụ
         4. Thơ Trần Minh Hiền .
 
IV. ĐINH-MỘNG LÂN (SAO-VIỆT)
ỨNG VIÊN TỔNG THƯ KÝ
 
I. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
 
Nguyên cựu học sinh Trường Trung-Học Công-lập, Trần-Quí-Cáp
Hội-An, Trường Quốc-Học Huế.
Cựu Sinh-Viên Trường Chính Trị, Kinh-Doanh
Viện Đại-Học Đà-Lạt, Trường Luật Khoa Sài-Gòn, Việt-Nam
Cựu Sinh-Viên Ventura College ở Ventura,
California State Polytechnic University, Pomona, Mỹ
Cựu Trung Úy Quân-Lực Việt-Nam Cộng Hòa.
Cựu tù nhân chính-trị Cộng-Sản Việt-Nam ở Long-Giao,
Nam Việt-Nam và Hoàng-Liên-Sơn, Nghệ Tĩnh, Bắc Việt-Nam.
 
II. TÁC PHẨM PHÁT HÀNH.
Đá phát hành
Chủ Nghĩa Hòa Bình (2006).
Hoa-Kỳ Lịch-Sử Thế Giới Ca (2010).
 
III. HIỆN TẠI:
 
Đương kim Tổng Thư ký: VĂN BÚT VÙNG TÂY NAM HOA KỲ.
Tác giả Website: www.vanbutvungtaynamhoaky.com.
Website này được cập nhật để giới thiệu: SINH HOẠT VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
 
IV. MỤC ĐÍCH: Dựng xây một WEBSITE MỚI
cho VBVNHN ngay sau khi Liên Danh Khôi Phục được tín nhiệm
 
V. MADELEINE VŨ (VŨ THÙY NHÂN)
ỨNG VIÊN THỦ QUỸ
 
I. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 
Vũ Thùy Nhân còn có tên: Madeleine Vũ
Trước 1975: dạy học tại các trường Trung Học Thánh Tâm Đà Nẵng, TH Thánh Phao Lô Pleiku, Thánh Têrêsa Kontum.
Sau 1975: dạy tại trường Trung Học Quang Minh,Q.10, Saigon.Vì bất đồng chính kiến, thôi việc.
Dạy kèm Piano tại tư gia
Sang Mỹ tháng 12-1990
Năm 1998, tốt nghiệp Cử Nhân (BA) Pháp văn tại ĐH Fullerton (CSUF)
Làm việc tại: Cộng Đồng Người Việt OC và Nhật Báo Người Việt.
Có thơ và bài viết đăng trên các báo: Quê Mẹ, Tình Mẹ, Hồn Việt, Trách Nhiệm, Phụ Nữ GĐ người Việt,
Đại Việt Cách Mạng, Hoa Lư, NB Người Việt OC và NB Việt Báo Mới (Houston).
Chủ Biên Tuần Báo Việt Nam-US Today.Phó Tổng Thư Ký trong Ban Điều Hành Văn Bút Nam California, Nhiệm kỳ 2002-2010 do Nhà Văn. Trần Thi Vân giữ chức Chủ Tịch.
Thư ký Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.
 
II. TÁC PHẨM:
 
Hai tác phẩm đã xuất bản: Âm Vang Cuộc Sống I (2005) . Âm Vang Cuộc Sống II (2006).
 
III. HIỆN TẠI:
 
Hội Viên Trung Tâm Văn Bút Nam California.
Đương kim Thủ Quỹ: VĂN BÚT VIET NAM HẢI NGOẠI
 
III SẮP XUẤT BẢN:
Âm Vang Cuộc Sống III.
Muôn Hoa Đua Nở (Đã viết dài hạn trong báo Người Việt)
Thế Giới Loài Vật (Đã đăng một số bài trên Người Việt)
Du Lịch Đó Đây và Tuyển Tập Truyện Ngắn(đều đã đăng rải rác trên báo Người Việt, trong Văn Hữu).
V. MỤC ĐÍCH: Tay hòm chìa khoá giúp Văn Bút VNHN mỗi ngày mỗi giàu hơn. 
Inline image 6
Inline image 7

 •   
 •   

 


THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA ỦY BAN ĐỊNH CHẾ

Kính thưa quý Văn Hữu,

Việc đề cử chức vụ Xử Lý Thường Vụ Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế thay thế VH Yên Sơn từ nhiệm để ra ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN là do cuộc họp qua điện thoại với đa số các vị Chủ Tịch Vùng (xin xem Thông báo 181 đính kèm).

Theo thỏa thuận thì VH Đan Nguyên, CT Ban Đại Diện Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là người lớn tuổi sẽ đảm nhiệm. Nhưng vì lý do sức khoẻ VH Đan Nguyên đã không thể đảm nhiệm; do đó tôi đã phải gánh vác trách nhiệm này. Theo tôi, đây là trách nhiệm chứ không phải chức tước gì. Cũng theo tôi, đây không phải là “chức vụ trên ban xuống, dưới bầu lên” - như VH Nguyễn Hữu Nghĩa đã diễn giải.

Tôi cũng biết rất rõ:

“Nhiệm vụ của Ủy Ban Định Chế là phụ trách sơ thảo tu chính Điều lệ và Nội qui; phân tích và phúc trình trước BCH về các vấn đề liên quan đến định chế mỗi khi có biến cố nội bộ; cùng với Ban Cố vấn nghiên cứu và hoà giải nội bộ giữa BCH, các Vùng hay các cá nhân khi có va chạm nghiêm trọng xảy ra; phối hợp cùng Ban Bầu Cử để giải quyết các khiếu nại về bầu cử nếu có”.

Kính thưa quý Văn Hữu,

Tôi nhận trách nhiệm này với ước muốn sẽ làm tròn được nhiệm vụ của Ủy Ban Định Chế mà Nội qui đã đề ra.

Tôi tin rằng tôi sẽ  làm tròn được trách nhiệm với sự góp sức của Ban Chấp Hành VBVNHN, các Vị Chủ Tịch các Vùng, cũng như toàn thể các Văn Hữu đang sinh hoạt trong VBVNHN.

Viết thêm: Đề nghị VH Trần Đức Hân, Trưởng Ban Bầu Cử chính thức gửi cho tôi danh sách các hội viên các Vùng trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng như diễn tiến và kết quả của cuộc bầu cử Tân BCH Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ vừa qua, kể cả những khiếu nại, nếu có. Xin cám ơn trước.

Kính chào quý Văn Hữu,

San José ngày 23 tháng 10 năm 2014

XLTV Chủ tịch Ủy Ban Định Chế

Nguyễn Thiếu Nhẫn

 

 

 

PHỤ BẢN: Xử lý thường vụ Chủ Tịch UBĐC

Inbox

 

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png

Tung Van Vu

Oct 20 (3 days ago)

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

  

to VBVNHN2011, Katherine, DANG, Thinh, Ha, Long, Han, me

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

INTERNATIONAL PEN

VietNamese Abroad PEN Centre

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status

8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA

Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998

E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com.

Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com

Website:www.vanbutvietnamhaingoai.com

 

Thông Báo 181

 

Xử lý thường vụ Chủ tịch UBÐC

 

Ngày 19 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi quý vị Chủ tịch Vùng và quý Văn thi hữu

 

Tham chiếu:

 

1.      Thông Báo 172 ngày 24 tháng 09 năm 2014

2.       Thông Báo 179 ngày 17 tháng 10 năm 2014.

3.       Thư Từ Nhiệm của VH Yên Sơn Trương Nguyên Thuận

 

Thưa quý vị

 

Ban Chấp Hành trân trọng thông báo:

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam kính trọng các bực niên trưởng nên buổi họp qua điện thoại với đa số vị Chủ tịch vùng, là những thành viên của UBÐC đã đồng ý việc xử lý thường vụ CT của UBÐC  như sau:

 

1.       VH Ðăng Nguyên, người cao niên nhất, sinh năm 1944, Chủ tịch BÐD Vùng Ðông Bắc Hoa kỳ, vì lý do sức khỏe không thể kiêm nhiệm thêm một chức vụ nào khác ngoài trách vụ Chủ tịch Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ.

2.       VH Nguyễn Thiếu Nhẫn, Chủ tịch BÐD Vùng Tây Bắc Hoa kỳ đã nhận trách vụ Xử lý thường vụ CT UBÐC kể từ ngày ký quyết định này.

 

Nhân dịp này cũng cảnh cáo những ai lạm dụng, tự nhận chức vụ Xử lý Thường Vụ Chủ Tịch Ủy Ban Ðịnh Chế VBVNHN bất hợp pháp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Trân trọng kính thông báo,

 

TM BCH VBVNHN

Chủ tịch,

Vũ V ăn Tùng

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png

 
 

 

  
 
 

 

View photo in message

 

 

 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 172
 
Ngày 24 tháng 09 năm 2014.

Kính gửi quí VH Chủ tịch Vùng và Ủy Ban Bầu cử

Tham chiếu v/v: Từ Nhiệm Chủ Tịch Ủy Ban Ðịnh Chế

Thưa qúi văn hữu,

Chúng tôi vừa nhận được điện thư của VH Yên Sơn, Chủ tịch Ủy Ban Ðịnh Chế chính thức xin từ nhiệm trách vụ Chủ tịch Ủy Ban Ðịnh chế hồi 12:50 ngày 23 thang 9 năm 2014.

Tham chiếu Ðiều Lệ và Nội Quy Ban Chấp Hành có trách nhiệm triệu tập Buổi họp bất thường Chủ tịch bẩy (7) vùng để bầu tân Chủ tịch Ủy Ban Ðịnh Chế.

Chúng tôi sẽ tường trình sinh hoạt trong những ngày kế tiếp.

Trân trọng kính thông báo,

TM BCH VBVNHN

Vũ Văn Tùng,
Chủ tịch

 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Protest the signing between The Voice of America (VOA)
with Voice of Vietnam (VOV)

September 20, 2014

Voice of America
330 Independence Ave., SW
Washington, D.C. 20237
Tel: (202) 203-4000
www.voanews.com

Gentlemen,

Voice of America (VOA) is the official external broadcast institution of the United States federal government. It is one of five civilian U.S. international broadcasters working under the umbrella of the Broadcasting Board of Governors (BBG).

The Broadcasting Board of Governors (BBG) is an independent federal agency of the United States government responsible for supervising all U.S. government-supported, civilian international media. The mission of the BBG is "to inform, engage, and connect people around the world in support of freedom and democracy. "The agency's goal is “to deliver accurate news and information to significant and strategic audiences overseas... and to serve as a trustworthy source of news and as an example of a free, professional press in countries that lack independent media.

Recently we learned that the VOA is negotiating with Vietnam's Communist government to have 15 minutes on the radio throughout the territory of Vietnam.

It has amazed everyone is the VOA will approve the Vietnam's Communist government has the right to cut off the news section, notice that adverse comment concerning their government if they want to.

Since seizing power in 1945 and after the invasion of South Vietnam (ARVN) in 1975, the Vietnamese Communist Party and its government has imposed a totalitarian police system and state. The people of Vietnam currently do not have freedom of speech, freedom of religion, or freedom of assembly. The entire media and culture are under dogmatic Marxist control! There are currently many writers, journalists, poets, bloggers, religious leaders who have been jailed for expressing their beliefs on the right to life, on freedom of expression, freedom of religion and on human rights.

Modern communication methods like current television media, internet and telephone has brought so incredibly useful and essential for civilized life.

The negotiations with the Communist authorities and accept them censored and removed according to their wishes can’t be accepted. This is contrary to the guidelines set forth by the VOA and the BBG. We strongly oppose the intentions of VOA and requires immediate cease all actions that engagement with Vietnam's Communist government.

Looking forward to hearing from you,
Sincerely,

Tung Van Vu,
President of VAPC
 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 168

Tập San VBVNHN số 8

Ngày 17 tháng 08 năm 2014

Thưa quí văn thi hữu,

Tập San VBVNHN số 8 sẽ được phát hành vào tháng 11 năm 2014.

Tập san VBVNHN số 8 xuất bản  đúng  vào dịp Ðại Hội VB QT kỳ thứ 80th  và Ðại Hội VBVNHN kỳ 10th.

Thời hạn nhận bài: từ 20 tháng 8 cho đến 20 tháng 9 năm 2014.


Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thông báo về Ðại Hội thứ 80th  Văn Bút Quốc Tế. Hạn chót nhận ghi danh tham dự 80th International PEN Congress là ngày 05 tháng 09 năm 2014.

Chủ đề của Ðại Hội VBQT năm nay là:
·         My Langguage,
·         My story (my destiny),
·          My Freedom.

Chúng tôi tạm dịch:
·         Ngôn ngữ nước tôi,
·         Chuyện nước mình,
·         Quyền tự do của chúng ta.

Ðề tài bao trùm nhiều vấn đề. Lợi dụng chủ để này chúng ta cũng có thể luận bàn và nói nhiều chuyện.

Xin quí văn thi hữu cho ý kiến. Chúng ta có nên chọn chủ đề cho Ðại Hội 10 VBVNHN không?  Nếu có xin cho đề nghị.

Trân trọng kính thông báo

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 165
 
Thẻ Hội Viên

Ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi quí văn thi hữu,

Mẫu Thẻ Hội Viên vừa hoàn thành xong. Chúng tôi post lên Diễn Ðàn để thỉnh ý của quí vị

Ðây chỉ là mẫu, xin quí vị cho ý kiến. Cần thêm bớt để chúng tôi cho sửa chữa lại.
·         Mẫu 1: cho những thẻ không gửi hình về BCH.
·         Mẫu 2: cho những hội viên gửi hình về BCH.

Kích thước của thẻ bằng Driver License của Tiểu bang California.

Quí văn thi hữu nào muốn có thẻ xin gửi $9.00 về BCH. Vui lòng kèm theo hình của mình nếu muốn có thẻ mẫu 2, hoặc mẫu 1 sẽ không có hình. Hình có thể gửi qua e-mail.

Hạn chót ngày 19 tháng 8 năm 2014.

Kính thông báo.

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng.  

 

 Thông Báo số 4 của Ủy Ban Bầu Cử VBVNHN

                                                       Nhiệm Kỳ 2014 – 2017
                                                                -   -   -   -   -
                                                            Ủy Ban Bầu Cử
                                                            8848 Citrus Ave.
                                                            Westminster, CA. 92683
                                                            e-mail: handuc 43@yahoo.com
                                   
                                                                                                Ngày 11 tháng 8 năm 2014
 
Trích Yếu:  V\v
1). Gia hạn lần thứ nhì ngày nộp đơn ứng cử.
2). Thêm một lần nữa, xin các VH Chủ Tịch Ban Đại Diện các Vùng toàn thể Qúy Văn Hữu hội viên tiếp tay phổ biến việc ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN.
 
a). Đồng kính gởi quý vị
- VH Tống Minh Long Quân, Chủ Tịch Ban Đại DiệnVBVNHN Vùng Canada
- VH Đăng Nguyên, Chủ Tịch Ban Đại Diện VBVNHN vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
- VH Vĩnh Hồ, Chủ Tịch Ban Đại Diện VBVNHN vùng Đông Nam Hoa Kỳ
- VH Túy Hà, Chủ Tịch Ban Đại Diện VBVNHN vùng Nam Hoa Kỳ
- VH Lê Cửu Long, Chủ Tịch Ban Đại Diện VBVNHN vùng Trung Nam Hoa Kỳ
- VH Nguyễn Thiếu Nhẫn, Chủ Tịch Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
 
                                    b). Kính gởi toàn thể Qúy Văn Hữu hội viên VBVNHN
 
            Ngày 7 tháng 7 năm 2014, Ủy Ban Bầu Cử  Ban Chấp Hành VBVNHN ra Thông Báo số 1 v\v ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2014 – 2017, đính kèm mẫu A (Ứng Cử) và mẫu B (Giấy Giới Thiệu). Liên tiếp sau hai ngày, chúng tôi đã gởi bốn lần lên E-Mail VBVNHN2011@yahoo.comVBVNHN2011@yahoogroups.com tất cả các văn bản trên.
Ngày 23 tháng 7, qua Thông Báo số 2, Ủy Ban Bầu Cử gởi qua Bưu Điện bản Thống Báo số 1 và hai Mẫu A và B đính kèm để kính xin Quý Văn Hữu Chủ Tịch tiếp tay phổ biến đến các Văn Hữu hội viên trong vùng của Quý Văn Hữu.
Ngày 1 tháng 8 năm 2014, qua Thông Báo số 3, Ban Bầu Cử đã gởi tất cả các văn bản trên qua Bưu Điện với hình thức có hồi báo đến Qúy Vị chủ tịch Vùng để xin tiếp tay phổ biến.
 
1). Với thực tế hiện tại, nay Ủy Ban Bầu Cử gia hạn thời gian nộp đơn đến hết ngày 1 (mồng một) tháng 10 (mười) năm 2014. Sau thời gian này, UBBC không thể gia hạn thêm được nữa.
2). Một lần nữa, UBBC xin các VH Chủ Tịch ban Đại Diện các Vùng toàn thể Qúy Văn Hữu tiếp tay phổ biến việc ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN và các thông báo khác sau này.
 
Kính thưa toàn thể Qúy Văn Hữu, mặc dù phải bỏ thời giờ, tốn kém, và nhịn nhục, nhưng vẫn có vài Văn Hữu cố tình làm khó chúng tôi: Tuy họ dùng diễn đàn VBVNHN2011@yahoogroups.com để bày tỏ ý kiến, nhưng cố tình làm ngơ các Thông Báo của Ủy Ban Bầu Cử trên diễn đàn này trước đó; họ không hiểu thực tế hiện tại nên đòi hỏi phải làm những việc chưa có thể làm được.
Thưa Qúy Văn Hữu, kể từ Thông Báo số 4 này, UBBC chỉ gởi trên diễn đàn E-Mail này, không gởi thơ nữa, vì nó mất thì giờ và tốn tiền vô ích. Thí dụ gởi thơ thường qua Canada là $US-1.15, gởi bảo đảm có hồi báo là $UD-18.55, chưa kể các chi phí lặt vặt khác.
 
            Ban Bầu Cử trân trọng cám ơn tất cả các Văn Hữu,
 
                                                Trần Đức Hân
                                          Trưởng Ban Bầu Cử

 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 160
 
Ðại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Kỳ thứ 10th
 
Ngày 06 tháng 7 năm 2014.

Tham chiếu  Ðiều Lệ, Chương IV, Ðiều 12.13

Ðại Hội Văn Bút VNHN kỳ 10th sẽ được tổ chức tại Orange County do Ban Ðại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đảm trách.

Ban Ðại Diện Vùng Tây Nam Hoa Kỳ sẽ đảm nhiệm việc:
1.       Tổ Chức Ðại Hội.
2.       Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Nhiệm kỳ 2014-2017: Tham chiếu phiên họp ngày 06 tháng 07 năm 2014 đề cử hai văn hữu: Trần Ðức Hân và Lê Anh Dũng.

Thời gian tổ chức từ ngày 5 dến ngày 7 tháng 12 năm 2014 theo chương trình sau dây:
1.       Ngày 05 tháng 12 năm 2014: Tiền Ðại Hội, Họp mặt và đón tiếp Phái Ðoàn các Vùng về tham dự
2.       Ngày 06 tháng 12 năm 2014: Ðại Hội Ðồng VBVNHN:
Nghi Thức Khai mạc.
Ðại Hội Ðồng VBVNHN kỳ thứ 10th
3.       Ngày 07 tháng 12 năm 2014: Bế Mạc. Du Ngoạn.

Trân trọng thông báo,

TM BCH VBVNHN

Vũ Văn Tùng,
Chủ Tịch.

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 159
Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế 2014

Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi quí văn thi hữu

Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế 2014 sẽ được tổ chức tại thủ đô Bishkek, nước Kyrgzystan (trước đây là thuộc địa của Liên Xô).

Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 80 (80th PEN International Congress) đã chính thức nhận ghi danh tham dự từ ngày 28 tháng 09 đến 02 tháng 10 năm 2014

Thành phần tham dự gồm:

Ðại Biểu Chính thức: Ðại diện các Trung tâm

Tham dự viên: Hội viên của Trung tâm nhưng không phải Ðại diện

Tháp tùng: Bất kể ai đi kèm theo Ðại Biểu Chính thức hay Tham dự viên

Chỉ có những Ðại Biểu chính thức mới phải ghi danh tham dự Ðại Hội.

Lệ phí tham dự là $746 USD cho Ðại Biểu và $371 USD cho tham dự viên hay tháp tùng.

Lệ phí bao gồm 5 đêm ngủ khách sạn (phòng cho 2 người ở). Di chuyển từ phi trường vào nơi Ðại Hội. Ẩm thực: 4 bữa ăn sáng, 4 bữa ăn chiều và giải khát trong giờ nghỉ giải lao từ ngày 29 đến hết ngày 02 tháng 10  năm 2014.

Vé máy bay từ Hoa kỳ đến  Kyrgzystan vào khoảng $1,400.00 USD một người.

Chi phí tổng quát cho hai người vào khoảng: trên $4,000.00USD.

Nhận phòng ngủ ngày 28 tháng 09-2014 và dời khách sạn ngày 3 tháng 10.

Chương trình đặc biệt tham quan và thăm viếng ngoài các phí tổn trên. Ban Tổ chức cho biết có rất nhiều chương trình du ngoạn. Muốn biết thêm về du ngoạn, xin liên lạc với chúng tôi để nhận tài liệu.

Quí văn thi hữu nào muốn tham dự xin liên lạc với Ban Chấp Hành VBVNHN. Hạn chót là ngày 15 tháng 08 năm 2014. Sau thời gian trên lệ phí ghi danh tham dự sẽ cao hơn.

Trân trọng thông báo.

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng

 

Thông Báo Và Giới Thiệu

Houston TX ngày 29 - 6 - 2014

Kính Gởi: BCH Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Đồng Kính Gởi: BĐD Các Vùng Thuộc VBVNHN.

Thưa Quí Văn Hữu,

Căn cứ vào kết quả bầu cử trong Phiên họp Khoáng Đại Bầu Cử Tân BCH VBVNH/Vùng Nam Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2014 tại Houston TX. Chúng tôi xin kính thông báo và hân hạnh giới thiệu thành phần BĐD VBVNHN/ Vùng Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2014 - 2017 như sau:
Chủ Tịch: VH Túy Hà
Phó CT Nội Vụ: VH Lưu Nguyễn Từ Thức
Phó CT Ngoại Vụ: VH Lê Thị Hoài Niệm
Tổng Thư Ký: VH Phạm Tương Như.
Thủ Quỹ: VH Lê Hữu Liệu.

Thay mặt Ban Đại Diện mãn nhiệm VBVNHN Vùng Nam Hoa Kỳ, chúng tôi xin hân hoan chúc mừng Tân Ban Đại Diện và xin thông báo kết quả bầu cử này đến BCH VBVNHN. Đây là thông báo và giới thiệu chính thức về thành phần nhân sự của BĐD VBVNHN Vùng Nam Hoa Kỳ có hiệu lực kể từ  29 - 6 - 2014.

Trân Trọng,

TM. BĐD mãn nhiệm
VBVNHN/ Khu Vực Nam Hoa Kỳ
Nguyễn Mạnh An Dân, cựu Chủ tịch


 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 155
 
Ngày 24 tháng 06 năm 2014,

ÐẠi HỘI VĂN BUT Việt NAM HẢI NGOẠI Kỳ thứ 10th

Tham chiếu Chương IV, Ðiều 14 Ðiều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Ban Chấp Hành trân trọng thông báo Ðại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ thứ 10 sẽ được tổ chức tại Orange County California từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2014.

Chương trình Ðại Hội sơ khởi gồm 3 ngày theo lịch trình sau đây:

Ngày 5 tháng 12 năm 2014: Tiền Hội Nghị: Họp mặt và đón tiếp các văn thi hưu khắp nơi đến California
Ngày 6 tháng 12 năm 2014: Lịch trình Ðại Hội Ðồng kỳ thứ 10: Chi tiết trong Thông Báo kế tiếp
Ngày 7 tháng 12: Bế mạc, Du ngoạn.

Chúng tôi hân hoan kính mời tất cả quí Ban Ðại Diện 8 Vùng và văn thi hữu về tham dự. Ðây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ và trao đổi. Quí vị sẽ có dịp hưởng cái nắng ấm của California, Hoa Kỳ.

Trân trọng thông báo.

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng.
 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
 
Cảm tạ
Ngày 24 tháng 05 năm 2014

Chúng tôi đặt chân đến phi trường Washington-Dulles International Airport sớm hơn theo thời gian hoạch định của hãng máy bay American Airline. Khỏang chừng 40 phút. Thoáng nhìn, phi trường thật vĩ đại. Phải mất nhiều phút đồng hồ mới ra khỏi nơi đây. Di động trong vòng phi trường đều có thang máy cao ngút trời hay xe điện ngầm. Nhìn muốn chóng mặt.


Cái may mắn hôm nay chúng tôi lại có dịp nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, những nụ cười rạng rỡ. những ánh mắt không dấu diếm bầy tỏ tất cả cảm tình quí mến, thân thương. Nhìn thấy cái thái độ tíu tít, gật đầu lìa lịa của chị Ngọc đang nói chuyện với Tuyết Yên là biết chị đang mừng vui đến mức độ nào. Tôi đang đắm đuối khung cảnh trước mắt. Bỗng cảm thấy có người đập nhè nhẹ trên vai. Tôi quay mặt lại. Anh Thụy đã đứng đó hồi nào không hay. Cám ơn anh chị đã dành cho chúng tôi nhiều ngạc nhiên. Ðến phi trường sớm hơn chúng tôi tưởng.


Hoa Thịnh Ðốn thật hiếu khách. Tôi tìm lại không khí của mấy năm về trước. Thủ đô của nước Mỹ có khác nên cái gì cũng đặc biệt. Thảo nào nhiều người Việt chúng ta đã chọn Hoa Thịnh Ðốn để định cư. Thủ đô mà.


Trước hết phải cám ơn VH Chủ Tịch Ðăng Nguyên. Văn hữu đã đón tiếp và dành cho chúng tôi rất nhiều cảm tình trong suốt ngày họp mặt. VH  Hồng Thủy là một trong những ngôi sao sáng. VH Cung Lan vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng tặng ngay tác phẩm vừa ra mắt và ghi vội hình ảnh.  VH Bé Bẩy và VH Bùi Dương Liêm đã thu tất cả hình ảnh sống động buổi họp mặt từ đầu đến cuối. Văn Hữu Lê Cửu Long cũng không quên hẹn gặp chúng vào đầu tháng 6 tại Nam California.


Xin chúc mừng tất cả quí văn thi hữu, thân hữu và Ban Ðại Diện VBVNHN/Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ đã đóng góp về mọi phương diện tinh thần lẫn vật chất để đưa buổi tổ chức thành tựu vượt hơn cả ước mong.


Ngày thứ hai 05 tháng 05 năm 2014 Ðại Tá Bùi Cửu Viên và phu nhân Hồng Thủy đã thân hành dẫn chúng tôi đi tham quan khắp nơi tại Hoa Thịnh Ðốn. Chúng tôi đã được vào thăm Air Speed Museum. Ðược xem đủ các loại máy bay và phi thuyền không gian. Ðại tá Viên cho hay sở dĩ ông biết nhiều vì đã làm việc tại khu vực Hoa Thịnh Ðốn như là một chuyên viên trong suốt  23 năm vừa qua. Ðại tá đã cho chúng tôi nhìn thấy Vườn Bách Thảo, khu vực Quốc Hội Thượng Viện, Hạ Viện, Library of Congress, Cơ sở của Cơ quan FBI, Ngân Khố, Bộ Thương mại.vv. Ðường đất ở đây chằng chịt như mắc cửi. Ai không thuộc đường đất lạc vào khu vực này chỉ chạy quanh  và không tìm được đường ra. Ðại Tá Viên cũng còn cho biết từ trước dến nay mỗi kỳ tân Tổng Thống Mỹ nhậm chức thường được tổ chức ở cửa Ðông nhưng bắt đầu từ TT R. Reagan thì được tổ chức tại cửa Tây Tòa Bạch Ốc nhìn ra Washington Monument với sự tham dự của dân chúng đông vô cùng.

Khi mặt trời khuất núi chúng tôi và chị Ngọc (phu quân vắng mặt vì phải làm việc) đã được Ðại Tá Viên và phu nhân Hồng Thủy đãi một bữa ăn thật đặc biệt. Xin cám ơn anh chị Bùi Cửu Viên và Hồng Thủy.

Ðây là những kỷ niệm khó quên trong suốt  thời gian chúng tôi lưu ngụ tại Hoa Thịnh Ðốn.

Muôn vàn đa tạ quí anh chị và thân hữu

Vũ Văn Tùng,
Chủ Tịch VBVNHN 

 

           Kính chuyển tiếp đến

               Chủ Tịch Vũ Văn Tùng, tùy nghi phổ biến
                            Đăng Nguyên

On Sunday, May 11, 2014 1:02 PM, Nhat Hung <dinhhung19228@gmail.com> wrote


                  DẠ TIỆC DẠ VŨ "XUÂN HỌP MẶT" CỦA VĂN BÚT
                  VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ

        Văn bút Việt Nam là một tổ chức có mặt từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, Văn Bút cùng chung số phận với tất cả các tổ chức Quốc gia khác, bị Cộng sản giải tán, rất nhiều Nhà Văn Nhà Báo bị tù đày, có người bị hành hạ, đọa đày đến chết, điển hình như Nhà Văn Nguyễn Mạnh Côn, Nhà Thơ Vũ Hoàng Chương…Trong nghịch cảnh VNCH bị sụp đổ, một số Nhà Văn, Nhà Thơ, Ký giả đã may mắn di tản ra nước ngoài, nhưng họ đã không quên nguồn gốc Văn Bút, trong số đó có Nhà Văn Minh Đức Hoài Trinh và một số Văn hữu đã vận động với Văn Bút Quốc tế để tái gia nhập và đã được Văn Bút Quốc tế công nhận dưới danh xưng mới là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vào năm 1979. VBVNHN được phân chia thành 08 vùng. Văn Bút Miền Đông là một trong 08 vùng đó, mà nay đổi lại là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây là một Trung tâm quan trọng của VBVNHN ngay từ ngày Trung tâm được thành lập vào năm 1987, trải qua 28 năm hoạt động, ngoài những sinh hoạt sáng tác trong lĩnh vực Văn học, Trung tâm Đông Bắc đóng góp Niêm liễm hàng năm, tham gia quỹ cứu trợ những người cầm bút còn bị giam cầm trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, ngoài ra Trung tâm Đông Bắc tham gia đóng góp cứu trợ cho những nạn nhân bị thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần… mỗi khi được VB Quốc tế kêu gọi. Tất cả ngân khoản đều do Hội viên tự nguyện đóng góp mà Trung tâm chưa bao giờ tổ chức "gây quỹ". 
       Đầu năm 2014, để chào mừng Tân Ban Đại diện vừa được bầu chọn cho nhiệm kỳ 2014-2017, Tân Ban Đại diện đã quyết định tổ chức một Đêm Dạ tiệc Dạ vũ "XUÂN HỌP MẶT" vào ngày 04/05/2014 tại Nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church Virginia, để đánh dấu một sự kiện mới trong sinh hoạt của TT Văn Bút VNHN vùng Đông Bắc vì đây cũng là lần đầu tiên Trung tâm chính thức tham gia vào Sinh hoạt của Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn, với mục đích tiếp tay cho Cộng đồng, đấu tranh cho một VN Tự do Dân chủ, đòi hỏi Nhân Quyền , tranh đấu cho Quyền Tự do Tư Tưởng, Quyền Tự do diễn đạt tư tưởng, Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo Chí, Quyền Tự do Tôn giáo, yêu cầu thả ngay lập tức những Tù nhân Lương tâm, những người bày tỏ sự bất đồng chính kiến một cách ôn hoà và đây cũng là lần đầu tiên Trung tâm Đông Bắc ra mắt Quý Đồng Hương vùng Thủ đô sau một thời gian dài sinh hoạt khá yên tĩnh để kiện toàn tổ chức
       Mặc dầu là lần đầu tiên tổ chức Dạ Vũ Dạ tiệc nhưng Văn Bút VNHN vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của Quý Đồng hương trong vùng, của Văn Thi hữu từ khắp nơi
       Đặc biệt chương trình "XUÂN HỌP MẶT" năm nay có sự tham dự của Ông Chủ tịch Văn Bút VN HN, Nhà Văn Vũ Văn Tùng và phu nhân, Bà Tuyết Yên, đến từ California. Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng Đồng VN vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và phu nhân, Bà Nguyễn Thị Hải Yến. Ông Tạ Cự Hải, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH (cả hai Vị Chủ tịch này cũng là Hội Viên của Văn Bút VNHN/ĐBHK). Nhà Thơ Nhất Tuấn và Phu nhân đến từ Washington State. Nhà Văn Nguyễn Hữu Nghĩa đến từ Canada. Bác sĩ Hồ Kim Chi, Hội trưởng Petrus Ky và Phu nhân. Dược sĩ Trần Kim Long, Hội Trưởng Không Quân và Phu nhân. Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưởng Hội Cao niên và phu nhân. Ông Nguyễn Văn Lân Hội Trưởng Hội Võ Bị Đà Lạt và phu nhân. Chương trình được điều khiển bởi Nhà Thơ Nhất Hùng và Cô Kiều Thu. Sau nghi lễ Chào Quốc kỳ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và VNCH, một phút mặc niệm các vị tiền nhân, các Anh hùng liệt nữ Vị Quốc Vong Thân,  tưởng nhớ những người cầm bút đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Trưởng ban Tổ chức Dạ tiệc Dạ vũ "Xuân Họp mặt", Nhà Văn, Nhà Thơ Hồng Thủy đã cảm tạ tất cả Quý vị Quan khách tham dự, đồng thời chân thành xin lỗi tất cả những bất như ý quý khách gặp phải, mà một buổi tiệc lớn không làm sao tránh khỏi. Với tinh thần tiễn cựu nghinh tân, tri ân người tiền nhiệm, người đã đưa "con thuyền" Văn bút Đông Bắc vượt qua nhiều cơn sóng gió, ban tổ chức đã mời Chủ Tịch hai nhiệm kỳ (2008-2013) mãn nhiệm, Nhà Thơ Lãm Thúy, sau đôi lời tâm tình với Quan khách và  Văn Thi hữu, Nhà Thơ Lãm Thúy đã trân trọng giới thiệu Tân Chủ Tịch VB VN HN vùng ĐB HK vừa đắc cử cho nhiệm kỳ 2014-2017, Nhà Thơ Đăng Nguyên, Tân Chủ tịch đã lược sơ qua những điều đã đạt được trong quá khứ và phác họa vài điều sẽ làm trong nhiệm kỳ này, đồng thời  TCT giới thiệu Tân BAN ĐẠI DIỆN với thành phần như sau:
         Chủ Tịch: Nhà Thơ ĐĂNG NGUYÊN 
         Đệ nhất Phó CT: Nhà Văn, Nhà Thơ HỒNG THỦY
         Đệ nhị Phó CT: Nhà Văn, Ký giả NGUYỄN THỊ BÉ BẢY 
         Tổng Thư Ký: Nhà Thơ CAO NGUYÊN
         Thủ Qũy : Nhà Văn CUNG THỊ LAN
         Ủy Viên Tổ Chức: Kiến Trúc Sư, Ký giả BÙI DƯƠNG LIÊM
         Ủy viên tranh đấu cho Nhà Văn bị giam cầm: Ký giả ĐÀO TRƯỜNG PHÚC
          Ủy viên Thông Tin & Internet : Nhà Thơ, Nhiếp Ảnh Gia : NHẤT HÙNG
          Ủy viên Dịch thuật: Dịch giả TỪ THỊ DIỆM TRÂN
          Ủy viên Nhà Văn vì Hoà bình: Nhà Thơ BÙI THANH TIÊN 
            BAN CỐ VẤN: Nhà Thơ CCT LÃM THÚY, Nhà Thơ CCT TRẦN  QUỐC BẢO, Nhà Thơ HOÀNG SONG LIÊM, Nhà Văn LÊ THỊ NHỊ, Giáo sư LÊ TỐNG MỘNG HOA
         Tân CT giới thiệu Chủ tịch Văn Bút VNHN Nhà Văn VŨ VĂN TÙNG lên cùng chụp hình kỷ niệm với Ban Đại Diện và trao quà Lưu niệm
         Sau đó BTC đã giới thiệu Ông CT Cộng Đồng ĐOÀN HỮU ĐỊNH, Ông CT chúc mừng và tặng quà cho VB VNHN/ĐBHK
        Dạ tiệc Dạ vũ tiếp tục với phần giới thiệu duyên dáng sinh động của MC KIỀU THU, những tiếng hát tuyệt vời của Hai Ca sĩ chuyên nghiệp HỒ HOÀNG YẾN, THIỀN VỊ, cùng Ba Ca sĩ của vùng Thủ đô HTĐ, BÙI THANH TIÊN, KIỀU NGA, QUANG VINH. Mặc dù đã quá giờ kết thúc CT nhưng khách mộ điệu còn ở lại ủng hộ nhiều nên không khí Dạ Vũ vẫn rộn ràng đến khuya.
    Chúng tôi có đôi lời tri ân đặc biệt:
                Mỗi khách tham dự Đêm Dạ tiệc "XUÂN HỌP MẶT" đều được tặng một cuốn ĐẶC SAN MIỀN ĐÔNG, Đặc san được hoàn thành do công khó nhọc của Cựu Chủ Tịch, Nhà Thơ LÃM THUÝ, nhờ sự tận tụy, tinh thần yêu nghệ thuật của Chị, ĐẶC SAN đã đến tay bạn đọc thật kịp lúc. Xin cám ơn Nhà Thơ LÃM THÚY 
             Sân khấu buổi Dạ tiệc được dàn dựng rất công phu với một phông vẽ lớn do Kiến Trúc Sư BÙI DƯƠNG LIÊM thực hiện. Xin cám ơn KTS BÙI DƯƠNG LIÊM
             Và qua những phản hồi mà chúng tôi nhận được, Dạ tiệc Dạ Vũ XUÂN HỌP MẶT của Văn Bút VNHN vùng Đông Bắc HK đã thành công mỹ mãn, đây là một phần thưởng vô cùng quý giá dành cho Nhà Văn Nhà Thơ HỒNG THỦY, người đã đảm đang từ A đến Z , từ giây phút đầu tiên khi còn nằm trong dự định cho đến phút cuối, chính Chị là người sau cùng rời khỏi Dạ Vũ vì vẫn còn phải làm rất nhiều việc với nhà hàng sau khi mãn tiệc, xin gởi MỘT LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH của chúng tôi đến Nhà văn Nhà Thơ HỒNG THỦY 
             Cám ơn MC KIỀU THU, cám ơn tất cả những Văn Thi Hữu, cám ơn Ca sĩ, cám ơn tất cả những vị khách quý đã đóng góp cho sự thành công của "XUÂN HỌP MẶT" 

 
CHÚC MỪNG

Chúc mừng Văn Bút miệt Miền Đông
" XUÂN HỌP MẶT" này, rất hạnh thông
Hình thức điểm qua: "gần tuyệt hảo"
Nội dung sơ kết: "chạm thành công"
Thi nhân khen tặng, lời vui dạ
 Quý khách ngợi ca, tiếng mát lòng   
Ước một được mười, nhờ ý hợp 
Mong sao Hội, giữ mãi tâm đồng

Nhất Hùng

 

 

Lễ Ra Mắt Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 2012 - 2015 kết hợp với Buổi Hội Thảo về Tình Hình Đất Nước và Nhiệm Vụ Của Người Cầm Bút Lưu Vong.

vietlist.us
San Jose - Hôm nay 26 tháng 4, 2014, tại văn phòng Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, buổi Lễ Ra Mắt Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 2012 - 2015 kết hợp với Buổi Hội Thảo về Tình Hình Đất Nước và Nhiệm Vụ Của Người Cầm Bút Lưu Vong đã được tổ chức long trọng.

Buổi lễ có sự tham dự của các diễn giả: Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, Ông Bà Vũ Văn Tùng Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại , Ông Lê Hùng chủ diễn đàn Ba Cây Trúc, Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, Trung Tá Lê Văn Lạc, Trung Tá Nguyễn Ruộng, Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng, quý văn hữu Tây Bắc Hoa Kỳ và nhiều quan khách khác.
Sau nghi thức chào cờ Việt, Mỹ, văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn giới thiệu quan khách và khai mạc đại hội. Văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn phát biểu sau 39 năm lưu vong, một sự thật hiển nhiên là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã trở thành biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền tung bay trên các đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền trên khắp thế giới tự do. Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho tội ác đã chỉ được xuất hiện khiêm tốn ở vài Toà Tổng Lãnh sự của bạo quyền, thỉnh thoảng lại được bọn tay sai treo ở vài nơi như trường học, tiệm cho thuê video… và lập tức bị người Việt tỵ nạn cộng sản dẹp bỏ. Ví thế:
-Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ của chính nghĩa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
-Cờ Đỏ Sao Vàng là lá cờ của Tội Ác.

Kế đến ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên phát biểu chào mừng Đại Hội. Ông Tiên nhấn mạnh rằng cộng sản được xây dựng trên sự tuyên truyền giả dối. Nhiệm vụ người cầm bút tức là người dùng computer ngày hôm nay là viết lên sự thật để phơi bày tội ác của cộng sản và góp phần xây dựng một đất nước tự do, dân chủ, công bằng và ấm no.
Kế đó văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đã giới thiệu các tân thành viên VBVTB/HK gồm các văn hữu Bảo Tố, Triệu Phổ, Lê Phi Ô, Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn Ngọc Tiên và giới thiệu Tân Ban Đại Diện:

1- Chủ tịch: Văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn
2- Đệ I Phó chủ tịch: Văn hữu Hoàng Lan
3- Đệ II Phó chủ tịch: Văn hữu Trần Long
4- Tổng thư ký: Văn hữu Kiêm Ái
5- Thủ quỹ: Văn hữu Trường Kỳ.
Chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại, Ông Vũ Văn Tùng đã trao bằng Chào mừng đến các Văn hữu trong Tân Ban Đại Diện.
Hai ca nhạc sĩ Bảo Tố, Triệu Phổ đã trình diễn bản nhạc “Tôi đã thấy quỷ” do chính ca nhạc sĩ Bảo Tố sáng tác ngay khi tới đảo tỵ nạn.

Tiếp theo là phần hội thảo hiện tình đất nước và nhiệm vụ của người cầm bút lưu vong.
Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức thuyết trình về hiện tình đất nước Việt Nam. Ông đã từng qua Đông dương lập trại huấn luyện cho cán bộ quốc nội trong 10 năm. Theo ông có thể cuối năm 2014 và năm 2015 Trung Cộng sẽ xúi giục Campuchia tấn chiếm miền Nam Việt Nam, còn họ sẽ đánh chiếm miền Trung và miền Bắc. Lúc đó Hoa Kỳ và quốc tế sẽ can thiệp và dùng Hiệp định Paris 1973 làm căn bản sắp xếp lại đất nước Việt Nam. Năm 2016 VN sẽ lấy lại chủ quyền...
Trong thời gian tới Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm sẽ lo về lãnh hải, Hoàng Sa và Trường Sa. Còn phần ông sẽ lo về phục hoạt Hiệp Định Paris 1973.
Văn hữu Vũ Văn Tùng sau đó trình bày lịch sử thành lập của Văn Bút Quốc Tế. Khởi đầu từ Anh quốc do một người đàn bà lập nên năm 1921. Sau đó VBQT phát triển mạnh mẽ và hiện nay có sự tham dự của 105 quốc gia và 145 Trung Tâm điều hành. Cho đất nước Việt Nam, Văn Bút VN Hải Ngoại là đại diện duy nhất. Mục đích của VBQT là:
1- Quảng bá Văn hóa
2- Bảo vệ các quyền tự do, nhân quyền bằng cách xử dụng ngòi bút
3- Cổ vỏ chung sống hoà bình
4- Đấu tranh không còn kiểm duyệt báo chí và các quyền tự do ngôn luận.
Sau phần trình bày của nhà văn, dược sĩ Vũ Văn Tùng, nhạc sĩ Bùi Nghiệp, Trưởng Ban nhạc Tâm Lý Chiến Lam Sơn và phu nhân đã trình bày một bài hát tưỏng niệm Tháng Tư Đen.
Kế đến là phần thuyết trình của ông Lê Hùng, chủ nhân của diễn đàn Ba Cây Trúc, đến từ nước Bỉ xa xôi. Ông Hùng nói rằng lằn ranh quốc cộng không có giao nhau. VC chỉ có 1 bộ trưởng Bộ Ngoại giao đi thuơng thuyết trong khi người Việt quốc gia có đến 3 triệu người trên khắp thế giới với 3 triệu cái miệng để trình bày cho quốc tế về thảm họa CS.

Ông cũng cho biết nội bộ đảng CS đang đấu đá với nhau và hiện nay cán bộ CS đang thi nhau di cư qua Hoa Kỳ và các quốc gia tự do... Ông cũng nhấn mạnh là sức mạnh của người cầm bút hiện tại là xữ dụng các diễn đàn điện tử để nói lên tiếng nói chính nghĩa của chúng ta.
Sau đó văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đã đọc dùm bài viết của văn hữu Kiêm Ái vì bận việc nhà không tới dự đại hội được. Văn hữu Kiêm Ái nói rằng dù chúng ta phải chiến đấu với VC trong 1 trận chiến không cân sức, nhưng chúng ta vẫn kiên trì chiến đấu là vì sao? Vì cha ông chúng ta cũng đã làm như thế từ mấy ngàn năm nay và cha ông chúng ta cuối cùng rồi cũng thắng giặc giữ gìn được đất nước...
Sau cùng văn hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn đọc lời cảm tạ các mạnh thuờng quân gồm ban nhạc Lam Sơn, CLB Cuối tuần đã hổ trợ bữa ăn, ông Nguyễn Vũ Trụ, bà Minh Tâm, ông Minh Anh và rất nhiều nhà hổ trợ khác.
Nhân dịp gặp mặt nhau, văn hữu Trần Long đã đề nghị với văn hữu Chủ tịch Vũ Văn Tùng trong lần bầu cử BCHVBHK sắp tới dùng phương pháp ghi tên ứng cử, bầu cử online. Phương pháp nầy gọn gàng, đơn giản. Văn hữu khắp Hoa Kỳ có thể ghi tên ứng cử, bầu cử trực tiếp bằng computer. Sau mổi lần có văn hữu nhấn nút bầu, kết quả được cập nhật ngay lập tức. Mỗi văn hữu có thể ngồi nhà xem tên mình cũng như tên các văn hữu khác, ai ra ứng cử, ai đã bầu, bầu cho ai, kết quả mới nhất... Như vậy kết quả công khai, rõ ràng, trong sáng. Ai không biết xài computer cũng có thể nhờ con cháu bầu dùm hay gởi thư về Ủy ban bầu cử như xưa. Chúng tôi dự trù có đến 90% văn hữu có thể bầu cử, ứng cử bằng phương pháp nầy. Như vậy chúng ta có thể có kết quả BCH mới hàng tháng trước ngày đại hội. Văn hữu Trần Long và Hoàng Lan của Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tình nguyện đóng góp phần kỹ thuật. Mong được quý văn hữu khắp nơi xem xét và ủng hộ phương pháp nầy.
Buổi hội thảo kiết thúc trong không khí thân mật, ấm áp trong tình chiến hữu và văn hữu.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
Hoàng Lan, Trần Long.

 

 

Tung Van Vu INTERNATIONAL PEN VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC) VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN) 8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998

To VBVNHN2011

Feb 23 at 8:56 AM
INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 133

Niên Liễm 2014

Ngày 22 tháng 02 năm 2014

KÍnh gửi quí vị Chủ tịch Vùng và văn thi hữu VBVNHN

Ban Chấp Hành VBVNHN bắt đầu nhận niên liễm năm 2014 kể  từ tháng giêng 2014. Thời hạn chót niên liễm cho năm 2014 là ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Niên liễm nhận được sẽ chuyển đến Văn Bút Quốc Tế trong tháng 04 hàng năm.
Tất cá những thành viên nào đóng sau ngày 31 tháng 03 năm 2014 sẽ không có tên trong danh sách hội viên Văn Bút Quốc Tế.

Ðể cập nhật danh sách hội viên xin quí vị Chủ Tịch Vùng gửi về Ban Chấp Hành

1.       Hội Viên:
          Tên Họ và Bút Hiệu
Ðịa chỉ liên lạc
Ðiện thoại nhà và điện thoại cầm tay
E-mail, website, facebook
Niên liễm $25.00 cho năm 2014,
Ngân phiếu hay chi phiếu đề trả cho VAPC trước tháng 03- 2014
2.       Vùng
Ðịa chỉ và các chi tiết cần thiết để Ban Chấp Hành liên lạc Ban Ðại Diện Vùng
E-Mail, Website, Facebook…

Ban Chấp Hành ước mong nhận được danh sách hội viên và niên liễm càng sớm càng hay.
 
Nhân dịp đầu năm kính chúc quí văn thi hữu và bửu quyến một Năm Mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Chúc Mừng Năm Mới, Chúc Mừng Năm Mới

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thế Giác, Phạm Nguyên Lương
Ðinh Mộng Lân, Vũ Thùy Nhân.
 
NB. Hiện nay quỹ Emergency Fund của International PEN đang cần tiền để giúp đỡ những nhà tranh đấu bị giam giữ trong tù, đói khổ và bệnh hoạn không được chạy chữa, gia đình của họ gặp khó khan về tài chánh.

Năm ngoái VBVNHN đã quyên góp được $1,000.00 và đã gửi cho quỹ này. VBVNHN đã có một tiếng vang lớn tại Ðại Hội VBQT ở Iceland.

Năm nay chúng tôi cũng quyên góp được hơn $1,000.00. Nếu quí văn thi hữu nào thương và nghĩ đến những người yêu nước đang ở trong lao tù có thể cộng thêm số niên liễm và gửi cho chúng tôi. Bam Chấp Hàn nhấn mạnh đây là tùy hỷ không bắt buộc.

Nếu chúng ta cứ tiếp tục đóng góp vào quỹ Emergency Fund thì chúng ta có thể đòi hỏi quỹ này (Emergency Fund) phải giúp những nhà tranh đấu đang bị tù tội ở Việt Nam. Sự giúp đỡ của Emergency Fund có thể nhiều hơn số tiền của chúng ta cho.

Xin đóng góp $5.00, $10.00 hay nhiều hơn tùy hỷ. 
Ða tạ,  

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 140
Ðại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 80th năm 2014,
tại Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan
Ngày 21 tháng 03 năm 2014

Kính gửi các Trung tâm Văn bút thân mến,

Văn Bút  Trung Á và International PEN rất vui mừng được mời tất cả các Trung tâm đến tham dự Đại hội Quốc tế lần thứ 80th PEN International Congress .
 
Đại hội năm nay được tổ chức bởi Văn Bút Trung Á PEN và sẽ diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, từ 29 tháng Chín đến ngày 2 Tháng Mười năm 2014.

Lệ phí đăng ký là 550 € (760.00 USD), bao gồm cả chỗ ở và ăn sáng (Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10) và tất cả Trung tâm tham dự có thể đăng ký trên một trang web dành riêng cho Ðại hội tại Bishkek từ đầu tháng Năm 2014.

 Kèm theo chương trình bốn ngày hội đa dạng, cũng sẽ có một chuyến tham quan tùy ý lựa chọn vào ngày 03 Tháng 10 tại thành phố rất đẹp Issyk Kul, hồ endorheic ở phía bắc núi Tian Shan thuộc phía đông Kyrgyzstan.

Xin lưu ý rằng tất cả các cuộc họp chính thức của Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng chín đến 2 tháng 10 năm 2014, các đại biểu bất kỳ ai muốn tham gia vào các chuyến tham quan tự ý chọn nên sắp xếp và phải có thị thực chính quyền hợp pháp. Thông tin chi tiết về chi phí đại hội này và diễn tiến sẽ được thông báo trong thời gian ngắn gần đây.

Đối với bất kỳ Trung Tâm nào cần  thư mời chính thức để được visa đến tham đự đại hội hay kinh phí xin vui lòng liên lạc với jena.patel@pen-international.org. Chúng tôi khuyến khích tất cả các trung tâm bắt đầu làm các thủ tục cần thiết để bảo đảm kinh phí tham dự cần thiết ngay từ bây giờ để kịp tham dự đại hội .

Xin vui lòng cho jena.patel@pen-international.org biết nếu có một sự thay đổi nào khác về email liên lạc cho kỳ Ðại Hội năm nay.

Chúng tôi mong muốn được gặp càng nhiều bạn càng tốt tại Bishkek .
 
Với lời chúc tốt nhất,

Văn Bút Trung Á và PEN Quốc tế
Jena Patel,
Tung Van Vu INTERNATIONAL PEN VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC) VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN) 8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
To VBVNHN2011@yahoogroups.com
Mar 22 at 10:48 PM
 

 

  

 

Thông Báo số 3/VTNHK/2014

                                                -  -  -  -  -  -  -

                        Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

                                                          8848 Citrus Ave.

                                                   Westminster, CA. 92683

    -  -  -  -  -  -

                                                                          Ngày . . . tháng . . . năm 2014

 

Trước hết BĐD – VTNHK xin BCH - VBVNHN và các VH ngoài vùng thông cảm: Đáng lý hệ thống e-mail này chỉ dành riêng cho các việc chung của VBVNHN - TƯ, nhưng vì trong quá khứ, VTNHK đã hai lần trục trặc trong việc bầu cử, nên rất nhiều VH ngoài vùng cũng đang quan sát xem BĐD của Trần Đức Hân tổ chức bầu cử đàng hoàng đến mức nào, nên TĐH xin phép đặc biệt VH Chủ Tịch TƯ được dùng tiếp hệ thống e-mail này. TĐH ước tính chỉ cần tổng cộng khoảng bảy e-mail là xong cuộc bầu cử.

 

          TĐH xin trình bày cùng các VH – VTNHK vài việc cần thiết sau:

Các VH nào trực tiếp tham dự hai cuộc bầu cử đã thấy, lần thứ nhất đã xuất hiện một khuynh hướng yêu cầu áp dụng Điều Lệ và Nội Quy một cách mềm dẻo; nhưng lần thứ hai lại xuất hiện khuynh hướng ngược lại, đòi phải áp dụng ĐL và NQ một cách triệt để. Dù muốn hay không, TĐH bắt buộc phải theo đúng ĐL và NQ. Xin các VH giúp tôi làm theo đúng ĐL và NQ bằng mấy việc rất cụ thể sau:

1. Đóng niên liễm đúng kỳ hạn, vì trong ĐL viết: “Đóng niên liễm cho BCH trong ba (3) tháng mỗi đầu năm. (Chương III. Điều 9d.) Lệ phí hiện tại là $25. VH có thể đóng bằng tiền mặt hay check. (Tôi thường có nhà buổi sáng từ thứ Hai tới thứ Bảy. Buổi chiều và sáng Chủ Nhật thường vắng nhà.) Check xin đề VBVNHN  là người nhận. Đừng viết gì thêm, tôi không lãnh được, check sẽ bị trả lại, gây nhiều phiền phức và chậm trễ. Xin các VH giúp bằng cách thông báo giúp tin này tới các VH không có được e-mail này.

2. Tuy rất muốn tổ chức bầu cử cho sớm để có thì giờ cho những tác phẩm còn dở dang, nhưng tôi không dám hấp tấp. Cuộc bầu cử được dự trù ở vài tháng giữa năm 2014 này. Tôi xin nhắc lại hai điều kiện cần thiết nhất để ứng cử: thâm niên: hai (2) năm là hội viên hoạt động trước khi ra ứng cử; tác phẩm: ƯCV chủ tịch phải có 2 tác phẩm, các ƯCV khác một tác phẩm. (ĐL. Chương III. Điều 8c.).

          Trần Đức Hân

CT – VBVNHN – VTNHK

 

                                                                  Liên Danh Phục Hưng ứng cử VBVNH VÙNG Tây NAM HOA-KỲ

Chúng tôi xin hân hạnh ra mắt với văn hữu, chiến hữu VNCH và đồng bào hải ngoại- Liên Danh "Phục Hưng" ứng cử vào ban đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2014- 2017.
Chúng tôi nguyện sẽ phục hồi lại sự hưng thịnh cho hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại- vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Là một tổ chức chính thức còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Đang mang một tiếng nói chính thức và uy tín của VNCH trên chính trường quốc tế. Xin đồng bào hãy cùng nhau xây dựng một Văn Bút Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, liên tục, hợp pháp của miền Nam thân yêu với chính trường thế giới. Ngõ hầu chúng ta thể tiếp tục đấu tranh cho sự tự do và nhân quyền của đất nước Việt Nam. Đem đất nước thoát khỏi sự kềm kẹp tàn độc của chính quyền công sản. Và có thể cứu Việt Nam thoát khỏi sự đô hộ sắp diễn ra bởi Trung Cộng. Chúng ta đã bị 1,000 năm đô hộ bởi giặc Tàu, phải vùng lên mà cứu nước và cứu giòng giống tiên rồng Việt Nam.
"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia..."

Kính mong thay !
Liên danh Phục Hưng

 photo PhucHungfinal_zps69da3465.jpg


__._,_.___

 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 133
 
Tập San VBVNHN số 7
 
Ngày 17 tháng 02 năm 2014
 
Kính gửi quí thi văn hữu,
 
Tập san VBVNHN số 7 (Giai Phẩm Mùa Hạ) sẽ được phát hành nhân dịp ngày Quốc Hận 30-04-1975.

TS  số 7 sẽ  ghi lại những hình ảnh đau thương cũng như cảm nghĩ  về Ngày Quốc Hận 30-04-75

TS số 7 đánh dấu 39 năm xa quê hương, đất nước.

Ước mong Giai Phẩm Mùa Hạ sẽ là nơi để chúng ta giãi bầy tâm sự  ngày Giặc Cộng tràn vào để cướp của giết người tại  miền Nam yêu quí của chúng ta.

Xin mời quí văn thi hữu gửi bài vở về Tập san VBVNHN số 7 (Giai Phẩm Mùa Hạ).

Thời hạn chót nhận bài là ngày 31 tháng 03-2014.
***
Nhân dịp này xin giới thiệu TS VBVNHN số 6 (Giai Phẩm Mùa Xuân).


Nếu quí thi văn hữu muốn có thêm (2,3 số hoặc nhiều hơn, xin đính kèm chi phiếu hay ngân phiếu trả cho VAPC) để tặng thân  quyến, bằng hữu hay thân hữu xin  cho chúng tôi biết để gửi đến.

Khung cảnh, hương vị ngày Tết đang vấn vương quanh ta. Các Hội Ðoàn và các Cơ Quan Ðoàn Thể đã có những buổi họp mặt và gặp gỡ rất quí hiếm để chúng ta có dịp gặp nhau. Thật vui mừng.

Kính chúc quí vị một Năm Mới an khang, thịnh vượng, muốn gì được nấy. Sống lâu giầu bền.

Chúc mừng Năm Mới, Chúc mừng Năm Mới.

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thế Giác, Phạm Nguyên Lương,
Ðinh Mộng Lân, Vũ Thùy Nhân 

 

  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

                                                    8848 Citrus Ave. Westminster, CA 92683
                                                                     Tel: 714-891-1895
                                                      
                                        Trần Đức Hân Nhận Nhiệm Vụ

                                             

                                
 
          Thưa các Văn Hữu VBVNHN – VTNHK:
 
Với tinh thần trách nhiệm và ở vị trí phải gánh vác việc chung,
 
Sau kết quả buổi họp của Ban Chấp Hành VBVNHN
trưa ngày 15 tháng Hai năm 2014 tại trụ sở VBVNHN,
 
          Trần Đức Hân đã nhận nhiệm vụ là Chủ Tịch VBVNHN – VTNHK
 
lúc 3 giờ trưa ngày 15 tháng Hai năm 2014.
 
          Xin các Văn Hữu hợp tác và giúp đỡ để Trần Đức Hân hoàn thành
 
nhiệm vụ được trao phó.
 
-         Tham chiếu Điều Lệ VBVNHN Chương III Điều 8 và Chương IV Điều 13
 
-         Tham chiếu Nội Quy VBVNHN Chương I Điều 3 và Điều 10
 
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ đặc biệt 2014 – 2015 này sẽ tổ chức bầu Ban
 
Chấp Hành kế tiếp trong vòng 6 tháng tới 1 năm.


 California, ngày 16 tháng 2 năm 2014
Trần Đức Hân,
             Chủ Tịch VBVNHN – VTNHK
 
Nơi Nhận:
-          VH Chủ Tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng để tường
-          VH Ban Định Chế yên Sơn để tường
-          Các vị Chủ Tịch VBVBHN 8 Vùng
 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
Thông Báo 132
 
Ngày 15 tháng 02 năm 2014

Ban Chấp Hành VBVNHN nhận được đơn từ nhiệm do VH Nguyễn Hữu Của - Chủ Tịch VBVNHN/V TNHK ngày 13 tháng 2 năm 2014.
-          Tham chiếu Ðiều Lệ VBVNHN, Chương III Ðiều 8 và Chương IV, Ðiều 13.
-          Tham Chiếu Nội Qui VBVNHN, Chương I Ðiều 3 và Chương III, Ðiều 10

Thứ nhất: Chấp nhận đơn từ nhiệm của VH Nguyễn Hữu Của.

Thứ hai: VH Trần Ðức Hân, Ðương Kim Ðệ I Phó Chủ Tịch – Là Chủ Tịch VBVNHN-VTNHK - kể từ 3:00PM ngày 15 tháng 2 năm 2014

Chiếu Biên Bản BCH họp ngày 15 tháng 2 năm 2014 tại Trụ Sở VBVNHN

Nhà Văn Trần Ðức Hân có mặt và nhận nhiệm vụ lúc 3:00 PM ngày 15 tháng 02 năm 2014 trước Ban Chấp Hành tại Trụ Sở Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại .

Nơi nhận:        VH Nguyễn Hữu Của (Ðể tường)
VH Trần Ðức Hân (Ðể thi hành)
Quí vị Chủ Tịch Ban Ðại Diện 8 Vùng ( Ðể tường)
VH Yên Sơn, UBDC  (Ðể tường)
.
Vũ Văn Tùng
Chủ tịch 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 

 

Giai Phẩm Mùa Xuân

Ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Kính gửi quí văn thi hữu.

Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ cho phát hành “Giai Phẩm Mùa Xuân” vào đầu năm Giáp Ngọ 2014.

Nhận bài: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2013

Hạn chót nhận bài là ngày 15 tháng 01 năm 2014

Văn Bút Quốc Tế chủ trương: Quảng bá văn chương và bảo vệ quyển tự do phát biểu.

Ðây là tổ chức của những người cầm bút trên thế giới. Tổ chức không thuộc chính quyền hay đáng phái nào. Quản trị do sự đóng góp của hội viên hay hảo tâm (donation). Tổ chức lặng lẽ làm việc ngày đêm. Không ồn ào. Sẵn sàng trình bầy cái hay cái đẹp những điều nghịch lý đang diễn ra. Ca tụng, ôn hòa và khuyến cáo. Ở mỗi nơi mỗi chỗ đều được ghi lại rõ ràng. Thời gian qua chữ nghĩa văn chương trên trang giấy hay trên máy điện tử không xóa bỏ được. Cũng không phai nhòa nhưng ngược lại chói sang để dẫn đường cho những cái hay, cái tốt, lẽ phải của thế hệ hiện tại và cho những ngày sắp đến.

Chúng ta kiêu hãnh đang sánh vai với hơn một trăm quốc gia trao đổi sinh hoạt và gặp nhau mỗi năm đôi ba lần để cùng bàn luận và phát biểu. Chúng tôi trình bầy như vậy. Chờ mong những đóng góp nếu quí bạn nhìn thấy cái tốt, những gì không hài lòng. Phát biểu. Viết xuống. Không giới hạn trong mọi lãnh vực.

Ghi lại dấu thời gian bằng chữ nghĩa văn chương. Một bước đường đang đi hay đã đi qua. Muôn vàn chuyện phải nói đến.

Chúng tôi đang nhìn năm Giáp Ngọ ngấp nghé đâu đây. Xin đón mừng năm Mới bằng một nụ cười.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã phát hành được năm số. Chúng tôi mời gọi sự đóng góp của tất cả những người cầm bút cùng với chúng tôi để trang điểm tập san theo đúng tinh thần cùng hội cùng thuyền. Chúng ta sẽ cùng song hành với các đồng nghiệp trong các lãnh vực khác để làm sao đạt được cái Chân Thiện Mỹ.  

Ðây là một diễn đàn của một tập thể. Xin mời.

Trang trọng kính chúc quí văn thi hữu một mùa Giáng Sinh tươi vui, hạnh phúc một năm 2014 tràn đầy thành công ước muốn.

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng
 
 

 

BẢN TIN SỐ 102

 

Trưa Thứ Bảy 25 tháng 1 ,mặc dầu thời tiết tại Falls Church, Virginia quá lạnh, các văn hữu hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn tề tựu khá đông để tiến hành phiên họp đầu năm 2014 tại Nhà Việt Nam.

Mở đầu cuộc họp, văn hữu Đăng Nguyên, Chủ Tịch Ban Đại Diện đã gửi lời chúc mừng Tết và Năm Mới Giáp Ngọ đến tất cả Hội Viên và gia đình. Sau đó , văn hữu Đăng Nguyên đã trình bày mục đích cuộc họp hôm nay là để Ban Đại Diện và quý văn hữu hội viên thảo luận và thông qua chương trình hoạt động cho Dạ Tiệc  ra mắt Ban Đại Diện và phát hành Đặc San Văn Bút Miền Đông. Kế tiếp, văn hữu Phó Chủ Tịch Hồng Thủy đã tường trình sơ lược việc hợp đồng mướn ca sĩ Hồ Hoàng Yến, đăng ký nhà hàng Harvest Moon và ban nhạc. Về giá vé, nhiều ý kiến đóng góp của quý văn hữu : Hồng Thủy, Lãm Thúy,Cao Nguyên, Cung Thị Lan, Nhất Hùng, Ngọc Hạnh, Luân Tâm, Xuân Lan và Diệm Nguyên, tất cả đều đồng ý với giá đề nghị của văn hữu Hồng Thủy. Giá vé VIP là 50 Đô , giá vé thường là 40 Đô . Mỗi vé được tặng một cuốn Đặc San Văn Bút Miền Đông.

Về việc ấn hành Đặc San, văn hữu Cố Vấn Lãm Thúy yêu cầu quý văn hữu gửi thêm các sáng tác mới chưa phổ biến, hạn chót là ngaỳ 8 tháng 2 năm 2014. Báo sẽ in xong vào trung tuần  Tháng Tư.

Một Ban Tổ Chức Dạ Tiệc đã được thành lập gồm các văn hữu :

Đăng Nguyên, Hồng Thủy,Hải Yến, Lãm Thúy, Nguyễn thị Bé Bảy, Bùi Dương Liêm,Hoàng Song Liêm, Vũ Hối, Lê Tống Mộng Hoa, Cung Thị Lan, Ngọc Hanh, Nhất Hùng, Diệm Trân,Xuân Lan,…..( Danh sách sẽ còn mời thêm)

Đăc biệt hôm nay còn có sự hiện diện đầu tiên của một Tân Hội Viên : Nhà thơ Diệm Nguyên và Phu nhân.

Được biết, trong thời gian tới, ngoài việc tổ chức Dạ Tiệc của Văn Bút . Còn có buổi ra tiểu thuyết đắc ý nhất của nhà văn Cung Thị Lan : Mãi Mãi Chia Xa, vào ngày 12 tháng 4 năm 2014 tại Mason Districk Station, 6507 Columbia Pike. Nhà thơ, Nhiếp ảnh gia Nhất Hùng cũng dư trù tổ chức ra mắt Câu Lạc Bộ Thơ Ảnh Vùng Hoa Thịnh Đốn vào tháng 6 năm 2014, được sự bảo trợ của Văn Bút VNHN Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhà thơ Cao Nguyên cũng sẽ ra mắt một thi phẩm mới.

Một cuốn sách quý vừa mới phát hành : Vũ Hối 60 Văn Học Nghệ Thuật, trong đó có  bút tích đặc biệt của nhiều cây bút danh tiếng như Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, Bàng Bá Lân, Doãn Quốc Sĩ, Bùi Giáng,Hà Huyền Chi, Hà Thượng Nhân, Lê Văn Lân, Du Tử Lê,Phạm Trần, Võ Đại Tôn,Nguyễn Xuân Vinh…

Ngày Chủ Nhật 26 tháng 1, theo dư báo thời tiết sẽ có tuyết, nhưng may quá, trời rất tốt. Chợ Tết Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn được tổ chức tại Jeb Stuart High School, Falls Church, rất đông người tham dự, dòng người tấp nập từ sáng tới chiều. Các quầy bán hàng Tết rất đông khách.Có múa Lân và trình diễn văn nghệ. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng tham gia một quầy sách báo do các văn hữu Đăng Nguyên, Cung Thị Lan, Cao Nguyên góp sức trình bày. Rất nhiều khách quý đã đến viếng quầy sách của Văn Bút và đã mua ủng hộ. Nhiều nhiếp ảnh gia đến chụp hình, có đài SBTN đến quay phim và phỏng vấn nhà văn Cung Thị Lan . Hoa Hậu gốc Việt của Virginia cũng chụp hình lưu niệm. Chủ Tịch Cộng Đồng Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Tạ Cự Hải, Chủ Tịch hội Cao Niên Nguyễn Mậu Trinh , giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhà văn  Trương Anh Thụy và rất nhiều thân hữu đã đến thăm , chụp hình lưu niệm với Văn Bút và có lời khích lệ Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Nói chung là tham gia chợ Tết Cộng Đồng kỳ này  thành công tốt đẹp.

Tin thêm : Sau khi văn hữu Hồng Thủy góp ý với Đăng Nguyên chiều Chủ Nhật tại chợ Tết Cộng Đồng. Chúng tôi đã quyết định, ngoài ca sĩ Hồ Hoàng Yến còn tăng cường thêm nam ca sĩ Thiền Vị , một ca sĩ trẻ được nhiều yêu thích tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

Cuối Bản Tin, xin chúc quý văn hữu hội viên, quý thân hữu và gia đình môt Năm Mới An Bình Hạnh Phúc Và Thịnh Vượng.

 

                   Maryland, ngày 26 tháng 1 năm 2014

                                       Đăng Nguyên

                                     

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre (VAPC)
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN)
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
 
THẺ HỘI VIÊN
Ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi quí vị Chủ tịch Vùng và quí thi văn hữu VBVNHN

Tham chiếu thông báo 105 ngày 17 tháng 10 năm 2013 về việc thực hiện thẻ hội viên, chúng tôi hân hoan thông báo VH CT Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ Ðăng Nguyên đã gửi đầy đủ hình ảnh mầu và danh sách tất cả thành viên về BCH. Hoan nghênh tinh thần đóng góp quí báu của Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ.

Qua tin tức e-groups và website cho thấy chỉ trong một thời gian ngắn Ban Ðại Diện Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ đã thực hiện được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng tôi ước mong nhận được tin vui từ các vùng còn lại. Xin quí vị chủ tịch vùng tiếp tay để thực hiện công tác này.
Ban Chấp Hành đã quyết định hoàn thành thẻ hội viên trong một thời gian gần đây. Quí thi văn hữu muốn có một thẻ hội viên đẹp mang hình mầu của mình có thể gửi hình thẳng hay e-mail về BCH theo địa chỉ và thời hạn sau đây:

Gửi về:                      BCH VBVNHN.
Ðịa chỉ:                      8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
E-mail:                       VBVNHN2011@yahoo.com
Thời hạn chót:        Ngày 30 tháng 01 năm 2014

Sau thời gian trên Thẻ Hội Viên sẽ không có hình chỉ mang những chi tiết sau: tên họ, bút hiệu, địa chỉ, năm gia nhập.
Ước mong quí văn thi hữu tích cực tham gia việc thực hiện thẻ hội viên này.

Nhân dịp đầu năm kính chúc quí văn thi hữu, thân hữu một năm Mới dồi dào sức khỏe và muốn gì được nấy.

Trân trọng kính thông báo,

TM BCH VBVNHN
Vũ Văn Tùng

N.B 1. Lưu ý quí thi văn hữu gửi thơ, bài vở cho Tập San VBVNHN, xin gửi về E-mail: VBVBNH2011@yahoo.com.
2. Cũng nên biết E-Mail VBVNHN2011@yahoogroups.com  chỉ để post bài lên trang mạng mà thôi. Cám ơn quí văn thi hữu. 
 

 

2013/12/25 DANG NGUYEN <ngdang99@yahoo.com>
      Kính gửi quý văn hữu,
    Hôm Chủ Nhật vừa qua, vì Đăng Nguyên không kịp mở tin nhắn trong điện thoại và email,nhà thơ Phan Khâm cho biết vì bận việc gia đình bất ngờ nên không đến tham dự được và xác nhận việc tái gia nhập Văn Bút. Như vậy, tính từ Đại Hội Bầu Cử đến nay, Văn Bút Vùng ĐBHK đã có thêm 5 hội viên :
    1)- Nhà thơ , nhiếp ảnh gia Nhất Hùng ( CLB Thơ, Ảnh vùng Hoa Thịnh Đố), hội viên mới
    2)- Nhà thơ Phan Khâm ( Phó chủ nhiệm tạp chí Cỏ Thơm), cựu hội viên, tái sinh hoạt.
    3)- Nhà thơ Bùi Thanh Tiên( Ban biên tập tạp chí Cỏ Thơm),cựu hội viên, tái sinh hoạt.
    4)- Nhà thơ Nguyễn Tường Vân,( Cựu giáo sư, Ban biên tập tạp chí Cỏ Thơm) , cựu hội viên, tái sinh hoạt.
    5)-Nhà thơ Lê Mai Lĩnh, hội viên mới.
Ban Đại Diện và toàn thể hội viên VBVNHN Vùng ĐBHK rất vui mừng chào đón quý vị. Nhất là nhiếp ảnh gia Nhất Hùng trong một tháng vừa qua đã giup Ban Đại Diện rất nhiều trong việc phổ biến hình ảnh sinh hoạt và sáng tác mới vào Internet nên rất nhiều ngưới trên khắp thế giới biết đến VBVNHN Vùng ĐBHK, nhận được nhiều phản hồi tốt đẹp.
    Sẽ gửi phiếu gia nhập cho Ban Chấp Hành VBVBHN.
     Trước thềm năm mới 2014, Ban Đại Diện kính chúc toàn thể hội viên gặp được mọi phước lành.
                                                    TM Ban Đại Diện
                                                        Đăng Nguyên

 

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI